Energetika

Primer dobre prakse : SPTE na Planini v Kranju

Eden največjih energetskih projektov na Gorenjskem

Na Planini v Kranju so sredi marca svojemu namenu uradno predali v celoti prenovljeno kotlovnico, ki omogoča sodoben način pridobivanja energije, večje izkoristke obstoječega energenta in cenejše ogrevanje za stanovalce soseske. Projekt celovite prenove daljinskega ogrevanja soseske Planina je vključeval tudi izgradnjo soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) in predstavlja enega največjih energetskih projektov na območju Gorenjske ter s tem novo poglavje učinkovite rabe in energetske učinkovitosti na Gorenjskem.  

Investitor projekta izgradnje SPTE je bila družba Soenergetika, ki so jo ob sodelovanju Mestne občine Kranj in civilne iniciative Ogrevanje za Planino, ustanovile družbe Elektro Gorenjska (kasneje so se v projekt vključile Gorenjske elektrarne), HSE, Domplan in Petrol. Sam projekt je bil zasnovan na temelju skrbi za varovanje okolja, optimiziranju in povečanju izkoristka energenta ter zmanjševanju stroškov ogrevanja stanovalcev soseske. Njegovi cilji pa so bili poskrbeti za učinkovitejše ravnanje z energijo ter končnim uporabnikom kotlovnice omogočiti prihranke.  

Projekt prinaša okoljske in finančne koristi  

Celoten projekt prenove, ki je vključeval še modernizacijo toplotnih postaj in optimizacijo vročevodnega omrežja ter zamenjavo dveh kotlov, je bil dokončan v dobrih dveh letih od podpisa pogodbe. S tem je kotlovnica Planina postala sodobna kotlovnica, opremljena z napravami najnovejše tehnologije s stališča optimalne, predvsem pa racionalnejše proizvodnje in distribucije toplote ter njenega vodenja in upravljanja. Za celotni sistem upravljanja kotlovnice Planina, je bil namreč izdelan skupni centralni nadzorni sistem, preko katerega je vodena proizvodnja toplotne in električne energije.

Vrednost celotne investicije je znašala dobrih 5,8 milijona evrov, od tega je bilo štiri milijone namenjenih za izgradnjo SPTE. S tem projektom je soseska Planina pridobila eno najmodernejših kotlovnic daljinskega ogrevanja v slovenskem prostoru, saj omogoča veliko zanesljivost obratovanja ob bistveno nižjih stroških in minimalnemu vplivu na okolje.  

Prenovljena kotlovnica stanovalcem soseske Planina prinaša 24 odstotkov nižje stroške ogrevanja, ki bodo obračunani kot popust pri letnih stroških ogrevanja v višini 250 tisoč evrov.

Projekt SPTE ima tudi velike okoljske učinke, saj se bodo izpusti CO2 zmanjšali za 12 tisoč ton letno.  

Investicija v SPTE se bo povrnila v šestih letih

Za umestitev naprav SPTE je bilo potrebno izvesti celovito prenovo kotlovnice in vročevodnega omrežja. Z zamenjavo in postavitvijo kotlov na ustrezno lokacijo je bil pridobljen ustrezen prostor za umestitev naprav SPTE in zagotovljeni so bili ustrezni parametri izpusta emisij zgorevanja na podlagi veljavne zakonodaje. Za potrebe optimizacije izgub in umestitve SPTE je bila izvedena tudi sanacija vročevodnega sistema, saj je bilo potrebno zagotoviti ustrezno temperaturo povratne vode. Prav tako je bila zamenjana regulacijska oprema na toplotnih postajah za pripravo sanitarne vode na nizkem in visokem tlaku. Uveden je bil sistem daljinskega nadzora in upravljanja z implementacijo orodij za ekonomično vodenje sistema daljinskega ogrevanja.

V projektu za izgradnjo SPTE Planina so družbeniki Soenergetike v kotlovnici Planina postavili dva plinska motorja, ki bosta proizvajala tako električno kot toplotno energijo. Eden od motorjev, moči enega MW bo deloval skozi vse leto in bo pokrival potrebe po topli sanitarni vodi, drug motor moči 3,3 MW pa bo pokrival del potreb po ogrevanju in bo obratoval le med kurilno sezono.

Tehnološka rešitev temelji na boljši izrabi energije plina ter hkratni proizvodnji električne energije. Skupna predvidena letna količina proizvedene energije znaša 21,7 milijona kW/h, kar zadošča za oskrbo 5400 gospodinjstev, sama investicija v SPTE pa naj bi se investitorju povrnila v šestih letih. Dela na projektu so bila zaključena v začetku letošnjega leta in uspešno so bili izvedeni zagonski preizkusi. V mesecu februarju je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, nato pa je SPTE začel z rednim obratovanjem.  

Polona Bahun

Polona Bahun
O avtorju