Energetika

Sanacija stanja na jedrskem gorivu

Novinarska konferenca v NEK. Oglejte si VIDEO
Sanacija stanja na jedrskem gorivu

Na včerajšnji novinarski konferenci je vodstvo NEK podrobno pojasnilo dogajanje v zadnjem času med remontom. Temeljno sporočilo, ki so ga želeli posredovati je, da ni razlogov javnosti za zaskrbljenost. Jedrska varnost namreč ni bila nikoli pod vprašajem, ni bilo nikakršnih negativnih vplivov na zaposlene niti na okolje. Zaradi odpravljanja težav z gorivnimi palicami bo remont predvidoma podaljšan za en do dva tedna.

Med remontnimi aktivnostmi Nuklearne elektrarne Krško so po iznosu jedrskega goriva iz reaktorja v bazen za iztrošeno gorivo in po natančnem pregledu jedrskega goriva ugotovili poškodbe, o katerih so javnost seznanili 11. oktobra. Ob podpori Westinghousovih strokovnjakov so poškodbe preučili in odkrili razloge zanje, prav tako so že uspešno stekli vsi potrebni ukrepi za ponovno polnjenje reaktorske sredice.

Izjava Staneta Rožmana

Opis ugotovljenih poškodb

Podroben pregled vseh gorivnih elementov z vizualno in ultrazvočno metodo je pokazal, da so trije elementi mehansko poškodovani, na dveh pa je bilo ugotovljeno puščanje brez mehanskih napak. Mehanske poškodbe so odkrili na robnih gorivnih elementih v sredici reaktorja in vse na isti višini v zgornjem delu sredice. Podrobna analiza mehanskih poškodb in inventarja jedrskega materiala je pokazala, da je ena od robnih palic pretrgana, in da so posamezni deli enega od gorivnih elementov med prenosom izpadli v transportni kanal bazena za iztrošeno gorivo. V nobenem trenutku med obratovanjem, niti ob prenosu goriva iz reaktorja v bazen za iztrošeno gorivo, ni bilo nikakršnih vplivov na okolje.

Obratovalna praksa

Tehnične specifikacije, v katerih so zapisane obratovalne omejitve in veljajo za obratovanje jedrskih elektrarn, predvidevajo in dovoljujejo kontrolirano puščanje goriva, čeprav je to seveda nezaželeno. Z vidika jedrske varnosti in vplivov na okolje opisana poškodba goriva nima nikakršne teže, saj sodi v kategorijo obratovalne anomalije, ki je pod pragom za klasifikacijo po INES lestvici. O poškodbi goriva je NEK obvestil URSJV, ki je pristojna za neodvisen inšpekcijski nadzor delovanja elektrarne. Podobne poškodbe goriva, kot smo jim priča v NEK, poznajo tudi mednarodni obratovalni praksi, vendar pa ne glede na opisana dejstva, v NEK obravnavajo poškodbe goriva resno in odgovorno.

Razjasnjeni vzroki poškodb

Analiza vzrokov poškodb je pokazala, da so bile mehansko poškodovane gorivne palice na treh gorivnih elementih med obratovanjem podvržene vibracijam, ki so jih povzročili prečni tokovi hladilnega medija preko rež na stikih obodnih plošč reaktorja (»baffle jetting«). Prečni pretok skozi reže je sicer minimalen, vendar zadosten, da vzbudi vibracije gorivnih palic in utrujanje materiala, ki pripelje do poškodb. Prečni pretoki skozi reže obodnih plošč se pojavijo ali zaradi rahlega povečanja reže med dolgoletnim obratovanjem ali zaradi manjših hidravličnih sprememb v reaktorju kot posledica manjših sprememb na strukturah reaktorja oziroma na komponentah primarnega hladilnega kroga.

Kratkoročni ukrepi

Pred ponovnim zagonom elektrarne so bili, oziroma bodo izvedeni naslednji ukrepi:

1. Vsi poškodovani oziroma puščajoči gorivni elementi, skupaj jih je 5 od 121, so za vedno izločeni iz nadaljnjega obratovanja.

2. Vsi gorivni elementi, ki bodo vrnjeni v reaktor, so preverjeni glede tesnosti in mehanske ustreznosti.

3. Pregledana je bila reaktorska posoda, strukture reaktorja, bazen v reaktorski zgradbi in transportni kanal v zgradbi za iztrošeno gorivo. Odstranjeni so bili nezaželeni delci oziroma tujki.

4. Štirje gorivni elementi, ki bodo nameščeni na pozicijah, izpostavljenih prečnim pretokom hladilnega medija oziroma vibracijam, bodo mehansko stabilizirani (trije gorivni elementi so bili na teh pozicijah poškodovani, eden pa ne, vendar bi lahko bil prav tako izpostavljen podobnim pogojem). Ojačitve bodo izvedene z vgradnjo sedmih jeklenih palic, s katerimi bodo nadomestili izpostavljene gorivne palice vsakega od omenjenih štirih gorivnih elementov.

5. Ponovljeno je projektiranje reaktorske sredice in pripadajoča varnostna evalvacija zaradi uporabe jeklenih stabilizacijskih palic.

6. Izveden bo volumetrični pregled veznih vijakov, s katerimi so obodne plošče (»baffle plate«) pritrjene na distančne plošče (»former plate«). Morebitni poškodovani vijaki bodo zamenjani. Neoporečnost omenjenih vijakov je pomembna za zagotavljanje stabilnosti reže na stikih obodnih plošč.

Predviden dolgoročni ukrep

V nadaljevanju bodo stekle vse aktivnosti povezane z dolgoročno rešitvijo nastalega pojava. Sledile bodo potrebne analize in podrobne priprave za trajno odstranitev prečnih tokov hladilnega medija skozi režo na stikih obodnih plošč s tako imenovano konverzijo hladilnega toka med obodnimi ploščami in plaščem sredice (»core barrel«). Gre za znano in preverjeno modifikacijo struktur reaktorja (»up flow conversion«). Priprava te dolgoročne rešitve traja minimalno eno leto in bo predvidoma izvedena v času naslednjega remonta.

Ostale remontne aktivnosti

Predvidena vzdrževalna dela v glavnem potekajo po predvidenem načrtu. Izjema je storitev izpiranja uparjalnikov, ki jo je izvedel francoski izvajalec. Ob izpiranju cevnih snopov je namreč poškodoval določeno število cevi, ki jih bo po izvedeni inšpekciji potrebno izločiti iz obratovanja. Načrtovane tehnološke posodobitve, ki jih je okvirno 30, ves čas potekajo po načrtih.

Vladimir Habjan

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.