Energetika

Skupščina družbe Elektro Maribor

Celotni lanski bilančni dobiček v višini dobrih 4,8 milijona evrov gre delničarjem.
Skupščina družbe Elektro Maribor
Na današnji 25. redni seji skupščine Elektro Maribor je bilo zastopanega 86,83 odstotka osnovnega kapitala, udeleženci pa so se na njej seznanili z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2019, iz katerega je razvidno, da je družba tudi lani poslovala uspešno in dosegla čisti poslovni izid v višini 14.274.681,21 evrov. Družba je imela konec lanskega leta skupaj 219.905 uporabnikov omrežja, 16.691 kilometrov elektrodistribucijskega omrežja, 755 zaposlenih in 700 delničarjev. V letu 2019 je Elektro Maribor izpeljal naložbe v vrednosti 32,3 milijona evrov, kar je največ doslej. Družba je tako povečala robustnost srednje- in nizkonapetostnega omrežja na 71,5 odstotka, delež v napredni merilni sistem merjenja vključenih uporabnikov na 86,4 odstotka ter za 42 odstotkov povečala število mrežno integriranih proizvodnih virov. Družba je lani tudi za 3,5 odstotka povečala vrednost sredstev in dosegla najvišji kosmati denarni tok v poltretjem desetletju.
Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2019, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o odnosih s povezanimi družbami, s prejemki članov vodenja in nadzora družbe ter s pravili nadzornega sveta o drugih pravicah uprave. Seznanila se je tudi o opravljeni izredni reviziji opredmetenih osnovnih sredstev družbe.
Sprejet je bil predlog, da se celotni bilančni dobiček v višini 4.868.346,25 evra uporabi za delitev delničarjem družbe v obliki dividend, ki jih bo družba izplačala 30. septembra.
Skupščina je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 ter tudi podelila razrešnici upravi in nadzornemu svetu.

Sprejet je bil predlog o povečanju osnovnega kapitala družbe za 64.785.031,94 evrov, tako da ta po povečanju znaša 203.932.511,50 evrov in je razdeljen na 33.345.302 navadnih imenskih kosovnih delnic. Povečanje osnovnega kapitala bo prispevalo k finančni stabilnosti družbe in višji boniteti ter omogočilo povečan obseg investicij in stabilnejše elektroenergetsko omrežje. Na današnji seji so bile sprejete tudi predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe na temo dopolnitve dejavnosti družbe in možnosti izvedbe elektronske skupščine. Skupščina je sprejela tudi predlog nadzornega sveta, da se zaradi razglašene epidemije COVID-19 in s tem povezanimi ukrepi, članom nadzornega sveta in revizijske komisije nadzornega sveta družbe začasno znižajo vsi bruto prejemki za 30 odstotkov za čas od vključno marca do vključno maja 2020. Letno poročilo družbe je dostopno na spletni strani družbe.

Brane Janjič
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.