Omrežja

SODO lani Izpeljal za 5,5 milijona evrov investicij

Družba SODO je v letu 2021 ustvarila za 296,4 milijona evrov prihodkov in imela za dobrih 3,8 milijona evrov dobička.

SODO lani Izpeljal za 5,5 milijona evrov investicij

Vlada je obravnavala revidirano Letno poročilo sistemskega operaterja distribucijskega omrežja za električno energijo družbe SODO za leto 2021, se seznanila s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila in vodstvu podelila razrešnico. Družba SODO je sicer v letu 2021 ustvarila prihodke v višini 296,4 milijona evrov in odhodke v višini 291,9 milijona evrov in čisti poslovni izid  v višini 3.833.452 evrov, od tega je del sredstev v višini 25.054 evrov namenila za oblikovanje zakonitih rezerv. Nerazporejeni čisti poslovni izid za leto 2021 je tako znašal 3.810.915 evrov (čisti poslovni izid v višini 3.808.398 evrov in 2.517 evrov preneseni čisti dobiček) in se nameni za povečanje osnovnega kapitala. 
Bilančna vsota družbe SODO je na dan 31. december 2021 znašala 169 milijonov evrov in se je v primerjavi s predhodnim letom zvišala za 18,55 odstotka. Družba je konec minulega leta izkazovala kapital v višini 19,3 milijona evrov, kar je bilo za 24 odstotkov več kot leto prej. Kazalnik dobičkonosnosti sredstev (ROA) je v letu 2021 znašal 2,46 odstotka, kazalnik dobičkonosnosti kapitala (ROE) pa 21,98 odstotka. Skladno z Investicijskim načrtom družbe SODO in urejanjem razmerij na elektroenergetski infrastrukturi je družba SODO v letu 2021 izpeljala za 5,5 milijona evrov investicij, pretežno v elektroenergetsko infrastrukturo, pa tudi v druga sredstva. Konec leta 2021 je bilo v družbi 40 zaposlenih.

Vlada je sicer družbi SODO podala tudi soglasje h kreditni pogodbi o najemu dolgoročnega kredita z Novo Ljubljansko banko v višini deset milijonov evrov. Zadolžitev je bila potrebna zaradi uravnavanja likvidnosti zaradi izpada prihodkov kot posledice ukrepov sprejetih z Zakonom o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov.

Brane Janjič
O avtorju