Energetika

Svet EU izpolnil pričakovanja

Sprejeti sta bili nova direktiva o energetski učinkovitosti in nova uredba o infrastrukturi za alternativna goriva.

Svet EU izpolnil pričakovanja

Nova direktiva o energetski učinkovitosti določa, da bodo države članice skupaj zagotovite zmanjšanje porabe končne energije za vsaj 11,7 odstotka do leta 2030 v primerjavi z napovedmi porabe energije za leto 2030 iz leta 2020. Na podlagi tega je določena zgornja meja porabe končne energije v EU, in sicer 763 milijonov ton ekvivalenta nafte, za primarno porabo pa 993 milijonov ton ekvivalenta nafte. Omejitev porabe končne energije bo zavezujoča za vse države članice skupaj, cilj porabe primarne energije pa bo okviren. Poraba končne energije pomeni energijo, ki jo porabijo končni uporabniki, medtem ko poraba primarne energije vključuje tudi to, kar se uporablja za proizvodnjo in dobavo energije.

Vse države članice bodo prispevale k doseganju splošnega cilja EU. V svojih NEPN bodo določile okvirne nacionalne prispevke in krivulje na poti k doseganju cilja. Osnutki posodobljenih NEPN naj bi bili pripravljeni junija 2023, končni načrti pa naj bi bili pripravljeni v letu 2024.
Formula za izračun nacionalnih prispevkov k cilju bo okvirna, z možnostjo 2,5-odstotnega odstopanja.
Evropska komisija bo izračunala, ali seštevek vseh prispevkov ustreza 11,7-odstotnemu cilju, in v nasprotnem primeru izdala popravke za nacionalne prispevke, ki so nižji, kot bi bili, če bi zanje uporabili formulo (t. i. mehanizem za zapolnitev vrzeli). Formula med drugim temelji na energetski intenzivnosti, BDP na prebivalca, razvoju OVE energije in potencialu prihranka energije.

Letni cilj prihranka energije za porabo končne energije se bo od leta 2024 do leta 2030 postopoma povečeval. Države članice bodo v tem obdobju zagotovile nove letne prihranke v višini povprečno 1,49 odstotka porabe končne energije, pri čemer naj bi do 31. decembra 2030 postopoma dosegle 1,9 odstotka.
Države članice lahko pri izračunu za dosego cilja upoštevajo prihranke energije, dosežene z ukrepi politike v okviru sedanje in revidirane direktive o energetski učinkovitosti stavb, ukrepe, ki izhajajo iz sistema EU za trgovanje z emisijami (za naprave in stavbe ter promet) in nujne energetske ukrepe.
V novih pravilih je določena posebna obveznost za javni sektor, da doseže 1,9-odstotno letno zmanjšanje porabe energije, pri čemer se lahko izključijo javni prevoz in oborožene sile. Poleg tega bodo morale države članice vsako leto prenoviti vsaj tri odstotke skupne tlorisne površine stavb v lasti javnih organov.

Nova direktiva bo v veljavo stopila 20 dni po objavi v Uradnem listu EU.

Z novo zakonodajo več polnilnih in oskrbovalnih postaj po vsej Evropi

Današnje sprejetje uredbe o infrastrukturi za alternativna goriva bo omogočilo, da bo v prihodnjih letih po vsej Evropi nameščenih več polnilnih in oskrbovalnih postaj za alternativna goriva, s čimer se bo lahko v prometnem sektorju znatno zmanjšal ogljični odtis.

V besedilu uredbe so določeni posebni cilji za vzpostavitev, ki jih bo treba doseči do leta 2025 ali 2030. Tako morajo biti do leta 2025 na glavnih prometnih koridorjih EU oziroma vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T) na vsakih 60 kilometrov postavljene hitre polnilne postaje z močjo vsaj 150 kW za osebna in kombinirana vozila. Prav tako je treba do leta 2025 v jedrnem omrežju TEN-T na vsakih 60 kilometrov postaviti polnilne postaje za težka vozila z najmanjšo izhodno močjo 350 kW, v večjem celovitem omrežju TEN-T pa na vsakih 100 kilometrov, pri čemer mora biti do leta 2030 omrežje pokrito v celoti.

Do leta 2030 je treba v vseh urbanih vozliščih in na vsakih 200 kilometrov v jedrnem omrežju TEN-T postaviti oskrbovalne postaje za vodik, ki bodo namenjene osebnim vozilom in tovornjakom. Pomorska pristanišča, ki sprejemajo minimalno število velikih potniških plovil ali kontejnerskih plovil, morajo takim plovilom do leta 2030 omogočiti oskrbovanje z električno energijo z obale. Letališča morajo do leta 2025 omogočiti oskrbo mirujočih zrakoplovov z električno energijo na vseh povezanih postajališčih za zrakoplove, do leta 2030 pa tudi na vseh oddaljenih postajališčih. Uporabnikom električnih vozil ali vozil na vodikov pogon je treba omogočiti, da bodo lahko na polnilnih ali oskrbovalnih mestih enostavno plačevali s plačilnimi karticami ali brezstičnimi napravami, ne da bi jim bilo treba predhodno skleniti pogodbo, in zagotoviti popolno preglednost cen. Upravljavci polnilnih ali oskrbovalnih mest pa morajo potrošnikom z elektronskimi sredstvi omogočiti dostop do vseh informacij o razpoložljivosti, čakalni dobi ali ceni na različnih postajah.

Nova uredba bo po koncu poletja objavljena v uradnem listu EU, veljati pa bo začela dvajseti dan po objavi. Nova pravila se bodo začela uporabljati šest mesecev po začetku veljavnosti uredbe.
 

Polona Bahun
O avtorju