Okolje

Svet EU sprejel 8. okoljski akcijski program

Osmi okoljski akcijski program bo vodilo pri oblikovanju in izvajanju okoljske in podnebne politike EU do leta 2030.

Svet EU sprejel 8. okoljski akcijski program

Cilj 8. okoljskega akcijskega programa je pospešiti zeleni prehod na pravičen in vključujoč način z dolgoročnim ciljem do leta 2050 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta,, kot je bil določen že v 7. okoljskem akcijskem programu.
Šest prednostnih tematskih ciljev 8. okoljskega akcijskega programa se nanaša na: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, prilagajanje podnebnim spremembam, model regenerativne rasti, ambicijo brez onesnaževanja, varstvo in obnavljanje biotske raznovrstnosti ter zmanjšanje ključnih okoljskih in podnebnih vplivov, povezanih s proizvodnjo in porabo.

Svet EU in Evropski parlament sta se dogovorila o več ugodnih pogojih za doseganje prednostnih ciljev. Okrepili bodo pobude, ki koristijo okolju, in postopno odpravili škodljive subvencije, zlasti subvencije za fosilna goriva, in sicer: z zavezujočim okvirom za spremljanje napredka držav članic pri postopnem odpravljanju subvencij za fosilna goriva in poročanje o njem na podlagi dogovorjene metodologije; z določitvijo roka za postopno odpravo subvencij za fosilna goriva v skladu s ciljem omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C ter z metodologijo za opredelitev drugih okolju škodljivih subvencij, ki jo bo do leta 2023 oblikovala Evropska komisija v posvetovanju z državami članicami. Države članice bodo morale na podlagi te metodologije opredeliti takšne subvencije in o njih poročati, kar bo komisiji omogočilo, da poroča o napredku, doseženem pri njihovem postopnem odpravljanju. Znatno se bosta zmanjšala odtis materialov in potrošnje EU, da bi bila čim prej spet znotraj meja, ki jih lahko planet še prenese, po potrebi tudi z uvedbo ciljev EU do leta 2030 za zmanjšanje. Svet EU se strinja, da Evropska komisija leta 2024 izvede vmesni pregled napredka pri doseganju tematskih prednostnih ciljev. Po tem pregledu naj bi komisija po potrebi predstavila zakonodajni predlog, s katerim bi 8. okoljskemu akcijskemu programu dodala prilogo, ki bi vsebovala seznam in časovni načrt ukrepov za obdobje po letu 2025. Izvedba vmesnega pregleda torej omogoča, da se bo po izteku evropskega zelenega dogovora leta 2025 ocenil napredek in bodo po potrebi sprejeti nadaljnji ukrepi za dosego ciljev EU za leto 2030. Oblikovana bosta strnjen prikaz in sklop kazalnikov, ki ne bodo osredotočeni zgolj na BDP. Evropski komisiji so s programom naložene strožje zahteve glede vsakoletne ocene doseženega napredka, vzpostavljen pa bo tudi mehanizem upravljanja z letno izmenjavo mnenj med institucijami.

Okoljski akcijski programi sicer razvoj okoljske politike EU usmerjajo že od zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Evropska komisija je svoj predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta EU o splošnem okoljskem akcijskem programu EU do leta 2030 predstavila 14. oktobra 2020. Predsedstvo Sveta EU in pogajalci Evropskega parlamenta pa so nato 1. decembra 2021 dosegli začasni politični dogovor o predlogu. Sprejetje stališča Sveta EU predstavlja zadnji korak v postopku sprejetja, kar pomeni, da bo okoljski program stopil v veljavo po objavi v uradnem listu EU.

Polona Bahun
O avtorju

Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.