Obnovljivi viri

Svet EU sprejel dogovor o pravilih za pospešeno izdajanje dovoljenj za obnovljive vire energije

Države članice EU bodo zasnovale posebna namenska območja za obnovljive vire energije s skrajšanimi in poenostavljenimi postopki izdaje dovoljenj na območjih z manjšimi okoljskimi tveganji.

Svet EU sprejel dogovor o pravilih za pospešeno izdajanje dovoljenj za obnovljive vire energije

Svet EU je dosegel dogovor o ciljno usmerjenih spremembah direktive o energiji iz obnovljivih virov, ki so predlagane v okviru načrta REPowerEU. Potrdil je cilj vsaj 40-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov do leta 2030 v bruto končni porabi EU, kot je določeno v splošnem pristopu glede revizije direktive o energiji iz obnovljivih virov, sprejetem junija 2022. Predlog Evropske komisije v okviru načrta REPowerEU je bil, da se cilj do leta 2030 poveča na vsaj 45 odstotkov. Trenutni cilj iz direktive o energiji iz obnovljivih virov iz leta 2018 je 32,5 odstotka do leta 2030.

Svet EU se je dogovoril, da bodo države članice kartirale območja, potrebna za nacionalne prispevke k cilju glede energije iz obnovljivih virov za leto 2030, v 18 mesecih po začetku veljavnosti te direktive. Sprejele bodo načrt ali načrte za določitev namenskih območij za obnovljive vire energije v 30 mesecih po začetku veljavnosti te direktive. Namenska območja za obnovljive vire energije bi zajemala kopno, morje ali celinske vode in bi bila izbrana, ker so posebej primerna za specifične tehnologije za energijo iz obnovljivih virov in pomenijo manjše okoljsko tveganje. Izogibati pa bi se bilo treba, na primer zavarovanim območjem. Države članice bi v svojih načrtih za določitev namenskih območij za obnovljive vire energije sprejele tudi blažilne ukrepe zaradi morebitnih škodljivih okoljskih vplivov razvojnih dejavnosti projektov, ki se izvajajo na posameznem namenskem območju. Celotni načrti bi bili nato predmet poenostavljene presoje vplivov na okolje, namesto da bi se presojal vsak posamezen projekt, kot je običajno. Namenska območja za obnovljive vire energije bi prav tako omejila razloge za pravno nasprotovanje novim obratom na podlagi domneve, da so v prevladujočem javnem interesu.

Svet EU se je dogovoril o krajšem šestmesečnem roku za območja, ki so že določena kot primerna za pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije, če med drugim niso na območjih Natura 2000 in je bila zanje opravljena okoljska presoja. Države članice bodo tako iz določitve namenskih območij za obnovljive vire energije zaradi njihovih posebnosti lahko izključile kurilne naprave na biomaso in hidroelektrarne. Za namenska območja za obnovljive vire energije postopek izdaje dovoljenj ne bi smel trajati dlje od enega leta, za projekte za obnovljive vire energije na morju pa ne dlje od dveh let. V ustrezno utemeljenih izrednih okoliščinah se lahko obdobje podaljša za največ šest mesecev. Za nadomestitev stare zmogljivosti v obratih z novo ter za nove obrate, katerih zmogljivost za proizvodnjo električne energije ne presega 150 kW, objekte za skladiščenje energije na isti lokaciji in njihovo priključitev na omrežje bi morali biti postopki omejeni na šest mesecev oziroma eno leto za projekte vetrne energije na morju. V ustrezno utemeljenih izrednih okoliščinah, na primer zaradi nujnih varnostnih razlogov, se obdobje lahko podaljša za največ tri mesece.
Postopki izdaje dovoljenj za območja zunaj namenskih območij za obnovljive vire energije ne trajajo dlje od dveh let in ne dlje od treh let za projekte obnovljivih virov energije na morju. V ustrezno utemeljenih izrednih okoliščinah se lahko obdobje podaljša za največ šest mesecev. Za nadomestitev stare zmogljivosti v obratih z novo ter za nove obrate, katerih zmogljivost za proizvodnjo električne energije ne presega 150 kW, objekte za skladiščenje energije na isti lokaciji in njihovo priključitev na omrežje postopki ne bi smeli trajati dlje od enega leta oziroma dveh let, če gre za projekte vetrne energije na morju. V ustrezno utemeljenih izrednih okoliščinah se lahko obdobje podaljša za največ tri mesece. Svet EU se je dogovoril, da se čas, v katerem se obrati, njihove omrežne povezave in s tem povezana potrebna omrežna infrastruktura gradijo ali zamenjajo z novo zmogljivostjo, ne bi smel upoštevati v teh rokih.
Za opremo za proizvodnjo sončne energije so se države članice dogovorile, da postopek izdajanja dovoljenj ne bo daljši od treh mesecev.
Države članice lahko določijo, da bi se lahko odsotnost odgovora v določenem roku štela za tihi dogovor o vmesnih korakih, za dovoljenja pa bi bila potrebna izrecna končna odločitev o izidu postopka.
Države članice so se dogovorile še, da bi bilo treba za olajšanje vključevanja energije iz obnovljivih virov v distribucijska in prenosna omrežja pregled ali presojo vplivov na okolje za krepitev omrežja omejiti na morebitne vplive, ki izhajajo iz spremembe omrežne infrastrukture.

Ta dogovor predstavlja stališče Sveta EU za pogajanja z Evropskim parlamentom, obe instituciji pa bosta zdaj lahko svoja stališča o predlogu REPowerEU vključili v tekoča pogajanja glede direktive o energiji iz obnovljivih virov.

Polona Bahun
O avtorju