Okolje

Svet EU sprejel stališče o uredbi Euro 7

Cilj nove uredbe, ki prvič v enem samem pravnem aktu zajema osebne avtomobile, kombinirana vozila in težka vozila, je določiti ustreznejša pravila za emisije vozil in dodatno zmanjšati emisije onesnaževal zraka iz cestnega prometa.
 

Svet EU sprejel stališče o uredbi Euro 7

Svet EU je sprejel stališče o predlagani uredbi o homologaciji motornih vozil in motorjev ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, glede na njihove emisije in trajnost baterije (Euro 7).  

Evropa je po vsem svetu znana po proizvodnji nizkoemisijskih in najkakovostnejših osebnih avtomobilov in si še naprej želi prizadevati za cilj izboljšanja kakovosti zraka. Stališče Sveta EU je, da Evropa nadaljuje vodilno vlogo pri mobilnosti v prihodnosti in sprejme realistične ravni emisij vozil v naslednjem desetletju, obenem pa evropski industriji pomagamo pri dokončnem preskoku v smeri čistih osebnih avtomobilov do leta 2035. Špansko predsedstvo je upoštevalo različne potrebe in zahteve držav članic, zato so mnenja, da smo s tem predlogom dosegli široko podporo in uravnoteženje naložbenih stroškov blagovnih znamk, obenem pa izboljšanje okoljskih koristi, ki izhajajo iz uredbe.

Stališče Sveta EU vzpostavlja ravnotežje med strogimi zahtevami glede emisij vozil in dodatnimi naložbami za industrijo v času, ko evropski proizvajalci osebnih avtomobilov prehajajo v proizvodnjo brezemisijskih avtomobilov. V splošnem pristopu so ohranjene obstoječe mejne vrednosti emisij in preizkusni pogoji za lahka vozila. Za težka vozila so mejne vrednosti emisij nižje, preizkusni pogoji pa so nekoliko prilagojeni. Uredba Euro 7 vsebuje tudi posebno določbo o mestnih avtobusih, da se zagotovi skladnost z novo predlaganim ciljem ničelnih emisij za ta vozila do leta 2030.
Uredba Euro 7 določa mejne vrednosti za emisije, ki niso emisije izpušnih plinov, kot so delci, ki se sproščajo iz zavor in pnevmatik. Poleg tega zajema minimalne zahteve glede zmogljivosti za trajnost baterij v električnih avtomobilih in uvaja strožje zahteve glede življenjske dobe vozil. Uredba določa tudi uporabo naprednih tehnologij in orodij za spremljanje emisij.

Svet EU predlaga več pragmatičnih sprememb predloga Evropske komisije, pri tem pa upošteva tudi cilje, ki zadevajo okolje in zdravje. Med drugim so v stališču Sveta EU ohranjeni obstoječi preizkusni pogoji in mejne vrednosti emisij (kot v uredbi Euro 6) za vozila kategorij M1 in N1 (osebni avtomobili in kombinirana vozila), so za vozila kategorij M2 in M3 (avtobusi) ter vozila kategorij N2 in N3 (težka gospodarska vozila) mejne vrednosti emisij nižje, preizkusni pogoji pa so v primerjavi z uredbo Euro 6/VI nekoliko prilagojeni. Besedilo Sveta EU utrjuje uskladitev mejnih vrednosti emisij delcev, ki se sproščajo iz zavor, in mejnih vrednosti stopnje obrabe pnevmatik z mednarodnimi standardi, ki jih je sprejela Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo. V uredbi Euro 7 je upoštevan novo predlagani cilj ničelnih emisij CO2 za mestne avtobuse do leta 2030. Določeni so tudi jasni roki za sprejetje izvedbenih aktov (s strani Evropske komisije), da se gospodarskim subjektom zagotovita jasnost in pravna varnost.

Polona Bahun
O avtorju