Jedrska energija

Ustanovljen Javni sklad za financiranje razgradnje NEK

Vlada je sprejela Akt o ustanovitvi Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK.

Ustanovljen Javni sklad za financiranje razgradnje NEK

Namen sklada je zagotavljanje sredstev za financiranje vseh dejavnosti v zvezi z razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in odlaganjem vseh radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, nastalih v času obratovanja in razgradnje NEK, ki jih je v skladu z 11. členom Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo dolžna zagotavljati Republika Slovenija. Za uresničevanje namena iz prejšnjega odstavka sklad zbira finančna sredstva, z njimi upravlja ter skrbi za njihovo ohranitev in rast. Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško je ustanovljen po Zakonu o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-1). Sklad je pravna oseba javnega prava, njegov ustanovitelj je Republika Slovenija. Pravice in dolžnosti ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije. Sklad sodi v delovno področje ministrstva, pristojnega za energijo. Sedež sklada je v Krškem.

Vladimir Habjan
Vladimir Habjan
O avtorju

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.