Okolje

Ustanovljena delovna skupino za pripravo NEPN

Vlada je v sredo na 28. redni seji sprejela sklep o ustanovitvi Delovne skupine vlade za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt in Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050.

Ustanovljena delovna skupino za pripravo NEPN

Medresorska delovna skupina vlade za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) in Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050  bo skrbela za zagotovitev medsektorske usklajenosti pri spremljanju, poročanju, posodobitvi in izvajanju ukrepov iz NEPN in Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050. Slovenija je dolžna spremljati izvajanje načrta NEPN in o tem vsaki dve leti poročati Evropski komisiji. Delovna skupina bo tako najmanj na vsaki dve leti pripravila poročilo o izpolnjevanju svojih nalog in hkrati poskrbela za medsektorsko usklajenost ukrepov o katerih bo v okviru spremljanja izvajanja NEPN potrebno poročati Evropski komisiji.

Delovna skupina bo zasedala na dveh ravneh. Na vodstveni ravni se bodo sestajali državni sekretarji, na strokovni pa strokovnjaki iz ministrstev, ki so odgovorna za izvajanje ukrepov iz NEPN in Strategije 2050. Strokovna raven bo spremljala izvajanje, poročanje in pripravo posodobitve NEPN in Strategije 2050, pri tem identificirala morebitne težave in predlagala rešitve. Raven državnih sekretarjev pa se bo seznanjala z delom strokovne ravni in obravnavala posredovane predloge. Delovna skupina vključuje proces spremljanja in podpore obeh strateško-akcijskih dokumentov, saj sta bila NEPN in Strategija 2050 pripravljena usklajeno in temeljita na istih strokovnih podlagah, hkrati pa NEPN predstavlja akcijski načrt za izvajanje Strategije 2050.

 

Mare Bačnar
O avtorju