Energetika

V Elektroservisih-Energetika lani podvojili prihodke

Po besedah vodstva PC Energetika, ki posluje v okviru podjetja Elektroservisi, so lanski rezultati poslovanja spodbudni.
V Elektroservisih-Energetika lani podvojili prihodke

Kot je glede rezultatov poslovanja pojasnil direktor PC Energetika Janez Baloh, so v letu 2012 uresničili večji del prihodkov iz prodaje.

V tem podjetju so lani vsekakor poslovali pozitivno, kar jih, kot je poudaril, glede na vsesplošno gospodarsko situacijo v Sloveniji navdaja z zmernim optimizmom.  

Kako ocenjujete poslovanje PC Energetika v letu 2012 glede na tržni delež?  

»Medtem, ko smo v minulih letih ugotavljali stalno padanje prihodkov iz poslovanja, smo v letu 2012 prihodke iz poslovanja glede na leto 2011 podvojili. Prihodki so tako dosegli raven iz časa pred letom 2010 oziroma pred zaznavo učinkov finančno ekonomske krize. Izrazito povečanje prihodkov se posledično odraža tudi v pozitivnem rezultatu poslovanja, tako da smo v tem pogledu uspeli obrniti trend padanja tako prihodkov kot rezultatov poslovanja.«  

Na katerih segmentih vaše dejavnosti se je v letu 2012 tržni delež podjetja povečal, ostal enak, ali se morda povečal glede na leto 2011?  

»Medtem ko v smislu tržnih deležev ni velikih odmikov v primerjavi z minulimi leti, zaznavamo še vedno velika odstopanja v tržnem potencialu. Ta se je v primerjavi z letom 2011 vendarle rahlo povečal, še vedno pa bistveno odstopa od potenciala, ki ga je trg izkazoval pred letom 2010. Medtem, ko je bil leta 2012 tržni potencial na prenosnem omrežju iz naslova elektroenergetskih objektov večji, pa to ne moremo reči za potencial pri vlaganjih v proizvodnjo električne energije. Pri vlaganjih v distribucijsko omrežje pa je bil tržni potencial še bistveno manjši kot leta 2011. Povečan tržni potencial opažamo pri investicijah namenjenih v obnovo železniške infrastrukture, pri katerih je bil naš tržni delež v minulih letih zanemarljiv.«  

Kateri so vaši pomembnejši poslovni načrti v letu 2013? Kakšna so pričakovanja?  

»Tako kot minula leta je eden poglavitnih ciljev izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do naročnikov, kar bo zahtevna naloga glede na specifiko večjih projektov. Eden prednostnih ciljev še vedno ostaja povečanje tržnega deleža na tujih trgih. V ta namen že izvajamo določene aktivnost, načrtujemo pa še intenzivnejše delovanje na tujih trgih predvsem v smislu prodaje. Glede na splošne gospodarske razmere je najpomembnejši cilj celotnega podjetja ohranjanje likvidnosti podjetja na ravni, ki omogoča nemoteno poravnavanje poslovnih in finančnih obveznosti na dan zapadlosti. Cilji na področju energetike so, da ohranimo tržni položaj za specifično področje prenosa in distribucije električne energije ter povečamo tržni delež pri investicijah v obnovo železniške infrastrukture.«  

Kateri so vaši pomembnejši letošnji projekti, še zlasti na področju energetike?  

»V podjetju Elektroservisi so na področju elektroenergetike v okviru podpisanih pogodb najpomembnejši projekti: dokončanje izgradnje DV 2x400 kV Beričevo-Krško, skupaj z konzorcialnima partnerjema Dalekovod Zagreb in Dalekovod Ljubljana; izvedba obnove 400 kV stikališča NEK v okviru načrtovanega remonta NEK; izpolnitev pogodbenih obveznosti pri dobavi in montaži izgradnje ENP Divača v okviru II. etape modernizacije železniške proge Divača-Koper; ter izpolnitev pogodbenih obveznosti pri dobavi in montaži GIS stikališča za RTP Žalec.«  

Koliko v grobem znaša vrednost teh projektov?   

»Vrednost realizacije v letu 2012 iz naslova izvajanja teh projektov znaša tretjino planiranih prihodkov na področju energetike.«  

Miro Jakomin