Energetika

V Metliki bodo še povečali rabo OVE

Že vgrajeni sistem DOLB bodo letos v Metliki še razširili na Belokranjsko in Gubčevo ulico v dolžini tisoč metrov toplovoda.
V Metliki bodo še povečali rabo OVE

Omenjeni projekt daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) podpira državno energetsko politiko, ki mora po evropskih direktivah povečati delež obnovljivih virov v energetski bilanci države in zmanjšati emisije toplogrednih plinov.  

»S tem projektom smo povečali letno rabo energije iz obnovljivih virov (lesne biomase) za 4 gigavatne ure v primarni energetski bilanci oziroma na letni ravni zmanjšali izpust ogljikovega dioksida v ozračje za 1.060 ton na leto. Po izvedeni investiciji uporabniki v ogrevalni sezoni 2011/2012 plačujejo preko 40 odstotkov nižje stroške ogrevanja glede na ogrevalno sezono 2010/2011. Pri tem je treba poudariti, da je bil priklop na sistem daljinskega ogrevanja za uporabnike brezplačen,« je povedal mag. Zoran Gračner, vodja Petrolovega oddelka s področja toplote.  

Namesto fosilnega goriva lesna biomasa  

Pri tem projektu gre za zamenjavo fosilnega goriva ELKO kot vira toplote za daljinsko ogrevanje z obnovljivim virom energije - lesno biomaso na območju mesta Metlika. V ta namen je bilo treba zgraditi novo kotlovnico na sekance z deponijo in distribucijsko omrežje s toplotnimi postajami.  

»S podpisom koncesijske pogodbe med Občino Metlika in družbo Petrol d.d., Ljubljana v začetku leta 2011, je bila družbi Petrol d.d. podeljena koncesija za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo, proizvodnjo toplote na lesno biomaso in druge obnovljive vire za daljinsko ogrevanje na območju Občine Metlika za obdobje 30 let. Petrol d.d. se je obvezal, da bo do začetka ogrevalne sezone 2011/2012 zgradil celotno omrežje in pripadajočo kotlovnico,« je pojasnil mag. Gračner.  

Gradnja se je začela junija leta 2011 po pridobitvi gradbenega dovoljenja ter sklepa o upravičenosti do nepovratnih sredstev, ki jih preko javnega razpisa za Sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) in mikro sistemov DOLB v Sloveniji razpisuje Ministrstvo za gospodarstvo.  

»Kljub kratkemu roku in zahtevnim pogojem izgradnje smo oktobra 2011 začeli z ogrevanjem. V tem obdobju smo zgradili novo kotlovnico skupne moči 3,5 megavata, 1.480 metrov toplovodnega omrežja, vgradili 21 toplotnih postaj preko katerih ogrevamo okoli 26.000 kvadratnih metrov stanovanjskih in poslovnih površin, ki so se pred tem ogrevale na ekstra lahko kurilno olje. Višina investicije v celoten sistem je znašala preko 1,5 milijona evrov. Od celotne investicije smo bili upravičeni do skoraj 430.000 evrov nepovratnih sredstev,« je dejal mag. Gračner.       

Pred izgradnjo DOLB le manjši daljinski sistemi  

Kot je ob tem mag. Gračner še dodatno pojasnil, na širšem območju občine Metlike pred izgradnjo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso ni bilo večjega sistema za daljinsko oskrbo porabnikov. Obstajali so manjši daljinski sistemi oziroma skupne kotlovnice, iz katerih so se ogrevali bližnji objekti, ki so bili med seboj oziroma s kotlovnico povezani s toplovodi.  

Največji ogrevalni sistem je bil nameščen v naselju Borisa Kidriča in se je ogreval iz skupne kotlovnice na ekstra lahko kurilno olje. Sistem je bil močno dotrajan, zanesljivost oskrbe pa ni bila več zagotovljena. Ker nadaljnje vlaganje v vzdrževanje ni bilo smotrno, se je občina odločila za popolno obnovo kotlovnice in distribucijskega sistema, hkrati pa tudi za zamenjavo dotedanjega energenta - ekstra lahkega kurilnega olja z obnovljivim virom, to je lesno biomaso, je med drugim še povedal mag. Gračner.  

Miro Jakomin