Obnovljivi viri

V obravnavi predlog Zakona o hitrejšem umeščanju OVE v prostor

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog posebnega Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije v prostor, s katerim naj bi skrajšali dosedanje dolgotrajne in zapletene administrativne postopke.

V obravnavi predlog Zakona o hitrejšem umeščanju OVE v prostor

Navedeni zakon je bil pripravljen v skladu z ugotovitvami strokovnih delavnic, ki so potekale v okviru tehnične pomoči Sloveniji, odobrene s strani EU. Ugotovljeno je bilo, da se zastavljeni cilji glede umeščanja naprav na obnovljive vire lahko najbolj učinkovito dosežejo na način, da se pripravi en zakon, ki bo vsebinsko posegel v tiste relevantne zakone, ki vsebujejo ključne določbe za uvajanje obnovljivih virov in jih je v skladu z zadanimi cilji potrebno vsebinsko prilagoditi.
Z omenjenim zakonom se tako ustrezno ureja zahteva po vzpostavitvi območij prednostnega umeščanja OVE in se tudi določajo nekatere posebnosti umeščanja OVE na teh območjih, določajo posebnosti umeščanja prostorskega načrtovanja, celovite presoje in presoje vplivov na okolje ter se pod zakonsko določenimi pogoji dovoljuje postavitev naprav na OVE tudi na območjih, kjer obstaja velik potencial, ki pa do sedaj ni bil koriščen ( fotovoltaika na protihrupnih ograjah avtocest, plavajoča fotovoltaika na umetnih jezerih, agrovoltaika in podobno). Morebitne pripombe na predlog zakona na ministrstvu zbirajo do 19. oktobra letos.

Brane Janjič
O avtorju