Okolje

V pripravi nov Zakon o podnebnih spremembah

Ministrstvo za okolje in prostor zainteresirane deležnike vabi k sodelovanju v procesu priprave nove podnebne zakonodaje, predloge pa je mogoče posredovati na naslov ministrstva najpozneje do 21. oktobra.

V pripravi nov Zakon o podnebnih spremembah

Ministrstvo za okolje in prostor je skladno z zavezo in vizijo Dolgoročne podnebne strategije Republike Slovenije do leta 2050, s katero si je Slovenija zastavila jasen cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost začelo s pripravo sistemskega zakona. Ta bo služil kot pravni okvir za izvajanje, upravljanje, spremljanje in poročanje o vseh vidikih podnebne politike v Sloveniji.
Predlog novega zakona bo v temeljnih poglavjih poleg rešitev za učinkovitejše izpolnjevanje obveznosti do mednarodnih pravnih aktov, kot je Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja, Kjotski protokol in Pariški sporazum, obsegal tudi vsebine vezane na prenos evropske zakonodaje v slovenski pravni red in vsebine, katerih urejanje je nujno potrebno za uresničitev naših podnebnih ciljev ter določbe vezane na vzpostavitev strukture, vloge  in sodelovanja z relevantnimi deležniki. V izogib podvojitvi in zagotavljanju harmonizacije z drugimi pravnimi akti je predviden tudi prenos določb, ki naslavljajo podnebne vsebine iz Zakona o varstvu okolja. Zaradi horizontalnosti podnebnih sprememb in medsektorske narave bodo v pripravo zakona vključeni tudi pripravljavci zakonodaje z drugih področij, kot so šolstvo, zdravstvo, urejanje prostora, gradnja objektov, kmetijstvo, promet in podobno, ministrstvo pa v proces priprave sistemskega zakona o podnebnih spremembah vabi tudi druge zainteresirane, ki lahko svoje predloge podajo po e-pošti do 21. oktobra.

Brane Janjič
O avtorju