Omrežja

V RTP Divača vzporedno v teku dva velika projekta

V RTP Divača od leta 2018 potekajo obsežnejša dela na dogradnji in rekonstrukciji celotnega stikališča, hkrati pa tudi projekt SINCRO.GRID z vgradnjo kompenzacijskih naprav.
V RTP Divača vzporedno v teku dva velika projekta

V okviru dogradnje in rekonstrukcije RTP Divača bo v celoti zamenjana sekundarna oprema vodenja, zaščite in meritev v 400, 220 in 110 kV delu stikališča. Nameščen je bil še en 400/110 kV transformator z močjo 300 MVA in pripadajočima 400 in 110 kV poljema, saj zaradi povečanih potreb Primorske po električni energiji in izgradnje ČHE Avče en sam 400/110 kV transformator z močjo 300 MVA ni več zagotavljal zanesljivega obratovanja. Prav tako bo zamenjana stikalna oprema (odklopniki) v večini obstoječih 110 kV polj. Dela potekajo fazno, saj mora stikališče kot celota ves čas nemoteno obratovati. Poleg tega dela potekajo fazno tudi zato, ker so znotraj celotnega gradbišča manjša delovišča in si v Elesu ne želijo poškodb pri delavcih in zaposlenih. Zato so naredili podroben varnostni načrt in z njim določili, kje in kaj se sploh lahko dela. Da en sam 400/110 kV transformator z močjo 300 MVA ne zagotavlja več zanesljivosti obratovanja, se je pokazalo leta 2016, ko se je transformator okvaril in se je sistem nekajkrat znašel na meji obratovanja. Na srečo je bil nov transformator že naročen in je v roku pol leta lahko zamenjal okvarjenega. Vendar pa ELES s tem zanesljivosti oskrbe odjemalcev ni rešil, zato so naročili še drugega, ki je v rednem obratovanju od 6. septembra lani, s čimer so vzpostavili zanesljivo obratovanje.

Da so sam transformator lahko vgradili, je bilo treba podaljšati 400 kV zbiralke, zgraditi novo 400 kV polje in novo 110 kV polje. Ker sta stikališči na različnih nivojih, je bilo treba zgraditi še 110 kV kabelsko povezavo, novo relejno hiško, sekundarno opremo vodenja in opremo lastne rabe. Vsa ta dela so bila povezana na novo transformacijo in so intenzivneje potekala od poletja 2018 do začetka septembra lani.

V okviru projekta je bila primarno načrtovana dogradnja transformatorja ter dogradnja in rekonstrukcija celotnega stikališča. In sicer vgradnja novega transformatorja 400/110 kV in rekonstrukcija 400, 220 in 110 kV dela stikališča ter vgradnja regulacijskih kompenzacijskih naprav. Zamenjava večine primarne opreme je bila potrebna, ker se ji je življenjska doba že iztekla. Ker pa je RTP Divača že relativno staro stikališče, so ob začetku del ugotovili, da bi bila potrebna tudi zamenjava sekundarne opreme na vseh napetostnih nivojih. To je tudi najobsežnejša zamenjavo sekundarne opreme v Elesovih stikališčih naenkrat. Dela so potekala tako, da so vso sekundarno opremo najprej kupili, potem so se izdelale omare vodenja, zaščite in meritev ter komunikacijske omare.

Zamenjava sekundarne opreme poteka po posameznih poljih. Izvedena je bila že zamenjava na 220 kV in 400 kV nivoju delu stikališča. Z zamenjavo sekundarne opreme v 110 kV delu stikališča so približno na polovici, dokončali pa naj bi jo do pomladi prihodnjega leta. Vzporedno poteka zamenjava visokonapetostne opreme, večinoma odklopnikov, ki so že precej dotrajani. Ker ne morejo delati na več poljih hkrati, dela potekajo tako, da polje izklopijo ter zamenjajo primarno in sekundarno opremo. Vmes polje z začasnimi 110 kV kabli prevežejo v novo polje, ki ga uporabijo za nemoteno napajanje odjemalcev.

Po približno mesecu in pol oziroma dveh mesecih, odvisno od obsega del, pa polje zopet vklopijo v obratovanje. Dela bodo zaključili do prihodnje pomladi. S tem bosta tako primarna kot sekundarna oprema pripravljeni za nemoteno obratovanje za naslednjih 20 do 30 let. ELES bo z rekonstrukcijo in dogradnjo stikališča zagotovil nemoten pretok električne energije iz prenosnega na distribucijski sistem in naprej do odjemalcev.

ELES bo z rekonstrukcijo in dogradnjo stikališča zagotovil nemoten pretok električne energije iz prenosnega na distribucijski sistem in naprej do odjemalcev. Vrednost tega dela investicije znaša med 19 in 20 milijoni evrov. Glavnino stroškov, nekaj več kot pet milijonov evrov, predstavljata transformatorja, velik del pa k stroškom prispeva tudi sekundarna oprema.

Regulacijska dušilka že uspešno obratuje

Na isti lokaciji vzporedno poteka tudi projekt SINCRO.GRID. Vgrajene so bile prve kompenzacijske naprave. V juniju je bila z zagonskimi in funkcionalnimi preizkusi v obratovanje vklopljena regulacijska dušilka (400 kV, -150 Mvar), za katero je bila pogodba podpisana leta 2018, temelj pa je bil postavljen lansko jesen. Gre za prvo tovrstno napravo v Sloveniji, kar je predstavljalo novost in s tem velik izziv za vse sodelujoče v projektu. Kondenzatorska enote MSCDN 400 kV (100 Mvar) pa bo v obratovanju v zadnji četrtini letošnjega leta. Prav tako kot dušilka, tudi kondenzator predstavlja novost v slovenskem prostoru.

Napravi omogočata uravnavanje napetostnega profila z jalovo energijo, kar pomeni, da dušilka lahko znižuje previsoke napetosti, kondenzator pa pomaga vzdrževati napetostni profil. Za dušilko je bilo treba dograditi transformacijo na 400 kV, za katero je bilo treba narediti tudi novo 400 kV polje in podaljšati 400 kV zbiralke na platoju.

Topologija omrežja in razmere v omrežju so v zadnjih letih povzročale, da so bile napetosti v omrežju, predvsem ponoči in ob vikendih v času manjših obremenitev, previsoke in so presegale meje, ki so določene v sistemskih obratovalnih navodilih. Ta problem je bil zaznan tako na Hrvaškem kot v Sloveniji in to je bil tudi eden od razlogov za projekt SINCRO.GRID.

Ko bodo vsa dela na podlagi gradbenega dovoljenja končana, bo sledil tehnični pregled, na osnovi uspešno opravljenega tehničnega pregleda pa bodo pridobili uporabno dovoljenje, kar naj bi bilo v prihodnjem letu.

Polona Bahun
O avtorju