Energetika

V teku razpis za četrti seznam PCI projektov

Prijave so mogoče do 15. novembra.
V teku razpis za četrti seznam PCI projektov

Evropska komisija je včeraj objavila nov razpis za izbor ključnih energetskih infrastrukturnih projektov skupnega interesa s področja elektroenergetike (PCI projekti), ki bodo uvrščeni na četrti seznam PCI projektov.

V skladu z Uredbo o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo morajo biti energetski projekti, ki se želijo uvrstiti na seznam PCI projektov vključeni v desetletne razvojne načrte omrežja, ki jih je pripravilo Združenje ENTSO -E.

PCI projekti so ključni infrastrukturni projekti, zlasti čezmejni projekti, ki povezujejo elektroenergetske sisteme držav EU. Namenjeni so pomoči EU pri doseganju svoje energetske politike in podnebnih ciljev: cenovno sprejemljive, varne in trajnostne energije za vse državljane ter dolgoročne dekarbonizacije gospodarstva v skladu s Pariškim sporazumom.

Da bi postal PCI projekt, mora projekt imeti pomemben vpliv na energetske trge in vključevanje na trg v vsaj dveh državah EU, povečati konkurenco na energetskih trgih in pomagati energetski varnosti EU z diverzifikacijo virov in prispevati k ciljem EU glede podnebja in energije z vključevanje obnovljivih virov energije. Izbirni postopek daje prednost projektom na prednostnih koridorjih, kot so opredeljeni v strategiji TEN-E.

PCI projekti imajo lahko številne ugodnosti: večjo preglednost in boljše javno posvetovanje ter poenostavljene postopke za izdajo dovoljenj (zavezujoča časovna omejitev je tri leta in pol). Boljša, hitrejša in poenostavljena bo tudi okoljska presoja, za postopke izdajanja dovoljenj pa bo kot točka vse na enem mestu deloval en sam nacionalni pristojni organ. Projekti bodo deležni izboljšane regulativne obravnave z dodelitvijo stroškov na podlagi neto koristi ter regulativne spodbude ter možnost prejema finančne pomoči iz instrumenta za povezovanje Evrope v obliki nepovratnih sredstev in inovativnih finančnih instrumentov. Za vseevropsko energetsko infrastrukturo so bila iz tega instrumenta za obdobje 2014–2020 dodeljena sredstva v višini 5,35 milijarde evrov.

Prvi seznam PCI projektov je bil sprejet leta 2013, drugi 2015 in tretji 2017. Seznam PCI projektov se sicer posodablja vsaki dve leti, z namenom, da se na seznam lahko vključijo novi projekti in črtajo zastareli. Dokončni seznam bo Evropska komisija določila do konca leta 2019.

Polona Bahun
O avtorju