Energetika

Vlada določila ceno plina in elektrike za določene javne zavode

Najvišja drobnoprodajna cena zemeljskega plina v naslednjem letu bo 0,095 evra za kWh, električne energije pa med 0,207 evra (višja tarifa) in 0,148 evra (nižja tarifa) za kWh ter 0,186 evra za enotno tarifno postavko.

Vlada določila ceno plina in elektrike za določene javne zavode

Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje, za izvajalce socialno varstvenih storitev ter izvajalce programov v podporo družini. Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema prenosnega in distribucijskega omrežja za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine. Ob tem uredba prav tako določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema prenosnega in distribucijskega omrežja tudi za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev.
Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina po tej uredbi znaša 0,095 EUR/kWh, v veljavi pa bo od 1. januarja do 31. decembra 2023. 
Omejitev cene iz te uredbe velja ne glede na morebitne predhodno podpisane pogodbe o dobavi za leto 2023. Dobavitelji, ki od uveljavitve te uredbe dobavljajo zemeljski plin odjemalcem, za katere se uporablja ta uredba, ne smejo prenehati z dejavnostjo dobave tem kategorijam odjemalcev in jim morajo na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi, pri čemer pa odjemalci vseeno ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.

Vlada je določila tudi najvišjo dovoljeno ceno električne energije za določene javne zavode, in sicer zato, ker je bilo ugotovljeno, da doslej sprejete uredbe oziroma veljavni mehanizem cen za osebe javnega prava ne zamejuje v zadostni meri. Osebe javnega prava so sicer zajete v Uredbi o določitvi cen električne energije, a le v primeru, ko je priključna moč odjemnega mesta enaka ali manjša od 43 kW in je vsota priključnih moči vseh njihovih odjemnih mest v državi enaka ali manjša od 86 kW. Zaradi naštetega je bilo treba sprejeti posebno uredbo, ki bo omejila ceno električne energije za nekatere osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, katerih storitve bi lahko bile v nasprotnem primeru zaradi visokih cen električne energije ogrožene. Do ukrepov iz te uredbe so tako upravičeni javni zavodi, javni gospodarski zavodi, javne agencije, javni skladi, občine, izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja in izvajalci socialno varstvenih storitev ter izvajalcev programov v podporo družini. 
Z omenjeno uredbo se določi najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za posamezne odjemalce, ki niso zajeti z Uredbo o določitvi cen električne energije. Cena bo v 90 odstotkih regulirana, v 10 pa tržna. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za električno energijo po tej uredbi znaša za višjo dnevno tarifno postavko 0,20700 evra za kWh, za nižjo dnevno tarifno postavko 0,14850 evra za kWh in za enotno tarifno postavko 0,18600 evra za kWh. Dobavitelj električne energije je za 90 odstotkov količine odjema električne energije odjemalca v letu 2021 dolžan ponuditi ceno iz prejšnjega člena. Količine odjema električne energije se določajo mesečno, pri čemer mora dobavitelj odjemalcem na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi skladno s pogoji iz uredbe. (bj)
 

povzeto po sporočilu za javnost
O avtorju