Energetika

Vlada sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2022

Ob tem je določila, da se določi delež zbranih sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost v letu 2022 v višini 1,7 milijona evrov in se porabi za izvajanje programa izboljšanja energetske učinkovitosti.

Vlada sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada za leto 2022

Poslovni in finančni načrt predvideva, da bo Eko sklad v letu 2022 nadaljeval s kreditiranjem okoljskih naložb in za to zagotovil predvidoma do 47 milijonov evrov kreditnih sredstev. Posebej ugodni krediti bodo na voljo za projekte za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah, in sicer za kreditiranje občanov, pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občin in javnih podjetij v njihovi lasti ter pravnim osebam javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti (razen neposrednim uporabnikom državnega proračuna).

V letu 2022 bo Eko sklad nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud na podlagi Zakona o učinkoviti rabi energije z namenom zmanjšanja rabe energije v skupnem znesku predvidoma 37 milijonov evrov, za financiranje stroškov Eko sklada, svetovanja ENSVET, Programa za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje Centra za podpore, subvencionirane obrestne mere pa je skupaj zagotovljeno še 3,45 milijona evrov.

Nadaljevalo se bo izvajanje nekaterih javnih pozivov iz preteklih let, javnih pozivov objavljenih konec leta 2021 in izvajanje ukrepa Aktivnosti zmanjševanja energetske revščine v okviru projekta ZERO v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki. Za program ZERO500 so sredstva zagotovljena v Operativnem programu evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Poleg tega bo Eko sklad skladno z Zakonom o učinkoviti rabi energije nadaljeval program brezplačnega energetskega svetovanja občanom v svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji, združenih v mrežo ENSVET, ter zagotovil sredstva za izvajanje programa Centra za podpore. Na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 bodo sredstva Sklada za podnebne spremembe namenjena tudi za nepovratne finančne spodbude za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi v višini 23 milijonov evrov in za nepovratne finančne spodbude za naprave za samooskrbo z električno energijo v višini 15 milijonov evrov.

Polona Bahun
O avtorju