Energetika

Vzpostaviti je treba učinkovito izmenjavo podatkov

JARSE začenja posvetovanje o izmenjavi podatkov o realizaciji proizvedene električne energije iz OVE/SPTE, priključenih na distribucijsko omrežje.
Vzpostaviti je treba učinkovito izmenjavo podatkov

Dokument predvsem obravnava odprta vprašanja, ki se pojavljajo v fazi načrtovanja rešitve, ki bo zagotovila avtomatizirano izmenjavo podatkov o proizvedeni električni energiji med sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja (SODO) in agencijo za energijo. Agencija za energijo (JARSE) namreč potrebuje te podatke v procesih zagotavljanja podporne sheme OVE/SPTE. Ustrezno obdelane podatke pa je nato zavezana posredovati Centru za podpore, ki deluje v okviru Borzena.

Trenutno se podatki o proizvedeni električni energiji med omenjenima udeležencema izmenjujejo na način, ki ni optimalen, prav tako pa je vprašljiva tudi kakovost podatkov. Agencija ugotavlja, da so tudi nekateri drugi procesi izmenjave enakih podatkov, ki se izvajajo med drugimi udeleženci, prav tako zastavljeni neučinkovito ali pa se zaradi različnih omejitev sploh ne izvajajo. 

Ker je agencija v fazi analize identificirala možnost, da je mogoče s ponovno uporabo standardiziranih entitet reševati tudi problematiko izmenjave enakih podatkov med SODO in SOPO za potrebe zagotavljanja stabilnega obratovanja sistema ter med SODO in Borzenom za potrebe delovanja Centra za podpore, v tem dokumentu predlaga konkretno rešitev za te procese.

Posvetovalni dokument je tako v prvi vrsti namenjen SODO, Borzenu, SOPO, proizvajalcem OVE/SPTE, Sekciji IPET in drugim zainteresiranim deležnikom. Pripombe in predloge pa agencija pričakuje do 18. novembra na e-naslovu: posvetovanje@agen-rs.si. (pb)

Polona Bahun
O avtorju