Energetika

Za 168 novih zelenih projektov namenjenih več kot 380 milijonov evrov

Evropska komisija je odobrila več kot 380 milijonov evrov sredstev za 168 novih projektov po vsej Evropi v okviru programa LIFE za okolje in podnebne ukrepe. S tem je na voljo 27 odstotkov več sredstev kot lani, s čimer se bodo sprostile naložbe v skupni vrednosti več kot 562 milijonov evrov.

Za 168 novih zelenih projektov namenjenih več kot 380 milijonov evrov

Projekti LIFE, ki so osrednji del evropskega zelenega dogovora, lahko EU pomagajo, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna ter doseže podnebne, energetske in okoljske cilje. Ti projekti podpirajo biotsko raznovrstnost, obnovo narave in krožno gospodarstvo, obenem pa prispevajo k prehodu na čisto energijo po vsej celini. Financiranja EU bodo deležni projekti iz skoraj vseh držav EU, razvrščeni v štiri teme (podprograme): narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev njihovih posledic ter prehod na čisto energijo.

Na področju prehoda na čisto energijo bo v okviru sedmih projektov vzpostavljenih 16 novih točk „vse na enem mestu“, ki bodo olajšale energijsko prenovo na tisoče lastnikom nepremičnin v petih državah EU. Trije projekti bodo gospodinjstvom pomagali zmanjšati račune za energijo z energijsko prenovo za ranljiva območja in po meri pripravljenimi načrti prenove v južni in vzhodni Evropi. Šest projektov bo okrepilo energetske skupnosti na lokalni in regionalni ravni ter tako spodbudilo naložbe v energetski prehod, podprli pa bodo tudi projekte za energijsko učinkovitost in proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, vključno s skupnostnim ogrevanjem in hlajenjem po vsej Evropi. 

Skupno 30 projektov LIFE v vrednosti približno 114 milijonov evrov bo prispevalo k izvajanju podnebnih pravil EU in strategije EU za prilagajanje podnebnim spremembam, pri čemer se bo spodbujal prehod na bolj podnebno nevtralno, energijsko učinkovito in odporno gospodarstvo, ki bo temeljilo na energiji iz obnovljivih virov. Enajst projektov za blažitev posledic podnebnih sprememb bo prispevalo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov s trajnostnim gospodarjenjem z zemljišči, gozdovi in morjem, inovativnimi rešitvami za čisto energijo ter nadomeščanjem in ponovno uporabo fluoriranih toplogrednih plinov. Mobilizirali bodo približno 50 milijonov evrov, od česar bo EU prispevala približno 30 milijonov evrov.

Trinajst projektov za prilagajanje podnebnim spremembam bo mestom in regijam pomagalo pri prilagajanju na podnebne spremembe, podprlo rešitve za prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu in gozdarstvu ter pri gospodarjenju z vodo, povečalo odpornost infrastrukture in stavb ter podprlo izvedljive sonaravne rešitve v mestih in krajinah. Ti projekti bodo mobilizirali okoli 52 milijonov evrov, od tega več kot 30 milijonov evrov sredstev EU.
Šest projektov LIFE na področju podnebnega upravljanja in obveščanja bo izboljšalo podnebno upravljanje ter obveščanje javnosti in deležnikov o podnebnih spremembah. Njihov skupni proračun znaša približno 12 milijonov evrov, od česar bo EU prispevala več kot sedem milijonov evrov. 

Kar 67 projektov bo namenjenih izboljšanju tržnih in regulativnih pogojev v EU za prehod na čisto energijo, zlasti s spodbujanjem in razširjanjem energijske učinkovitosti ter rešitev malega obsega na področju energije iz obnovljivih virov. Skupni proračun teh projektov znaša več kot 100 milijonov evrov, od česar bo EU prispevala približno 96 milijonov evrov. Ti projekti podpirajo politike na področju obnovljivih virov energije in energijske učinkovitosti iz načrta REPowerEU in svežnja Pripravljeni na 55, pa tudi splošne cilje energetske unije.

Program LIFE je sicer instrument EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov. K uresničevanju zelenih zamisli prispeva od leta 1992, pri čemer je bilo doslej s sredstvi iz tega programa sofinanciranih več kot 5.500 projektov. V programu, vključno s temi novimi projekti, sodelujejo države EU in pridružene države. EU je v obdobju 2021–2027 povečala financiranje programa LIFE za skoraj 60 odstotkov, in sicer na 5,4 milijarde evrov, ter vključila nov podprogram za prehod na čisto energijo.

Polona Bahun
O avtorju