Energetika

Za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin namenjenih 23 milijonov evrov

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) pripravlja javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2024, 2025 in 2026, ki se bo izvajal v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji.

Za energetsko prenovo stavb v lasti in rabi občin namenjenih 23 milijonov evrov

Predmet javnega razpisa bo dodelitev sredstev evropske kohezijske politike občinam za sofinanciranje upravičenih stroškov izvedbe operacij celovitih energetskih prenov stavb, ki so v (so)lasti in rabi občin. Podprta bo izvedba dveh ukrepov. Prvi ukrep je celovita energetska prenove stavb (tudi javnih) z upoštevanjem trajnostne gradnje in naprednim upravljanjem sistemov stavb,v drugi pa ukrep spodbujanja priprave projektov za energetsko prenovo stavb.

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za sofinanciranje operacij celovite energetske prenove stavb, kar pomeni usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije na toplotnem ovoju stavbe (fasada, streha, tla) in/ali tehničnih stavbnih sistemih (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) tako, da so dosežene zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah oziroma zahteve za skoraj nič energijsko stavbo na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Predvidena višina razpoložljivih sredstev znaša 23 milijonov evrov (evropska sredstva in sredstva državnega proračuna, v razmerju 85:15 odstotkov). S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 49 odstotkov upravičenih stroškov operacije v okvirnem znesku največ 300 evrov/m2 neto tlorisne površine stavb, ki bodo predmet operacije.
MOPE načrtuje, da bo javni razpis objavljen v prvi polovici letošnjega leta, dinamika porabe sredstev pa je načrtovana v obdobju 2024 do 2026.

Polona Bahun
O avtorju