Okolje

Za okolju prijaznejše prevozništvo podeljenih skoraj 2,4 milijona evrov

Družba Borzen je z namenom izboljšanja okoljske učinkovitosti cestnega prometa tovornih vozil in avtobusov ter zmanjšanja emisij CO2 v cestnem prometu v začetku marca objavila javni poziv za subvencioniranje okolju prijaznejšega prevozništva v cestnem prometu.

Za okolju prijaznejše prevozništvo podeljenih skoraj 2,4 milijona evrov

Do zaključka prijavnega roka za sklop B, ki je bil namenjen nadgradnji tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora, so v Borzenu prejeli skupno 245 vlog. Rok za oddajo vlog se je zaključil 6. maja, vse odločbe vlagateljem pa so že bile izdane. Nepovratna finančna spodbuda se bo upravičencem izplačala na bančni račun, naveden v vlogi, v roku 30 dni od dokončnosti odločbe.
Medtem pa je sklop A za podelitev nepovratne finančne spodbude za nakup ali predelavo tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko in vodik še vedno odprt. Vlogo s potrebnimi dokazili interesenti lahko oddajo vse do 30. oktobra. 

Upravičenci do nepovratnih finančnih spodbud so subjekti, ki so vpisani v poslovni register v republiki Sloveniji in opravljajo registrirano gospodarsko dejavnost, razen njihovih podružnic v tujini, in imajo na dan oddaje vloge veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu za vsaj eno od registriranih gospodarskih dejavnosti: cestni tovorni promet, mestni in primestni kopenski potniški promet in medkrajevni in drug cestni potniški promet.
Nepovratna finančna sredstva iz javnega poziva so namenjena nakupu ali predelavi tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko ali vodik za opravljanje prevozov v cestnem prometu in za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (sklop A), ki so bili kupljeni ali predelani od vključno 12. februarja do vključno 30. oktobra ter za stroške nadgradenj tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora, ki so bile izvedene od vključno 1. januarja 2023 do vključno 6. maja letos (sklop B).
Za sklop A je na voljo 150 tisoč evrov. Spodbude se dodeljujejo po pravilu EU o skupinskih izjemah, pri čemer ni dovoljeno subvencioniranje za nazaj. Najvišja dovoljena intenzivnost dodeljene državne pomoči je: 40 odstotkov upravičenih stroškov za čista vozila za podjetja, ki opravljajo dejavnosti javnega potniškega prometa, 20 odstotkov upravičenih stroškov za čista vozila za velika podjetja, 40 odstotkov upravičenih stroškov za čista vozila za srednje velika podjetja ter 50 odstotkov upravičenih stroškov za čista vozila za mikro in mala podjetja. Pri tem veljata omejitvi prejema spodbude za največ 20 vozil skupaj in največ 15 tisoč evrov za posamezno vozilo na upravičenca. 
Za sklop B je na voljo nekaj manj kot 5,9 milijona evrov, pri čemer se pri dodelitvi spodbud v tem sklopu upoštevajo pravila de minimis, ki omogočajo izplačila za izvedeno vgradnjo za nazaj. Upravičenost do nepovratnih sredstev se lahko uveljavlja za vgradnjo aerodinamičnih delov v nova ali rabljena vozila v višini do 80 odstotkov izkazane vrednosti nadgradnje oziroma največ do štiri tisoč evrov za posamezno vozilo in za največ 15 enot na posameznega upravičenca oziroma podjetje. Pri dodeljevanju nepovratnih finančnih spodbud se za ta sklop upošteva najvišja dovoljena višina pomoči, ki je odvisna (tudi) od vrste dejavnosti, ki jo podjetje opravlja.
Skupni znesek pomoči de minimis, ki ga država dodeli enotnemu podjetju v katerem koli obdobju treh poslovnih let, ne sme presegati 200 tisoč evrov oziroma 100 tisoč evrov, če podjetje deluje v komercialnem cestnem tovornem prevozu.

Polona Bahun
O avtorju