Energetika

Za OVE potrebna odločnejša podpora

Na včerajšnji 6. konferenci o obnovljivih virih energije se je tudi v popoldanskem delu posvetovanja zvrstilo več aktualnih tem.
Za OVE potrebna odločnejša podpora

Dejan Šošter iz Borzena je predstavil bistvene elemente podporne sheme za elektriko iz OVE in SPTE v Sloveniji ter posebnosti za SPTE v novi ureditvi. Med bistvenimi novostmi so: nov način določitve in usklajevanja referenčnih stroškov, implicitne tržne cene ter posledično višine podpor; večja specifičnost glede na tehniko in tehnologijo proizvodne enote; hitrejše (avtomatično) usklajevanje in prilagajanje razmeram na trgu; potrdila o izvoru kot podlaga oziroma potrebni pogoj za izplačevanje podpor; prenos izvajanja sheme iz sistemskih operaterjev omrežja na Borzen (Center za podpore).  

Šošter je med drugim omenil tudi brošuro z naslovom Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije. V priročniku, ki sta ga pripravila Borzen in SODO, so na enem mestu zbrane informacije, ki potencialnemu investitorju pomagajo pri uresničevanju njegove poslovne zamisli, od začetka do končne izvedbe projekta.    

Uveljaviti stabilno podporno okolje 

V nadaljevanju konference se je mag. Djordje Žebeljan iz družbe HSE (na sliki) dotaknil problematike vključevanja razpršenih obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem. Med drugim je opozoril na konflikt med cilji konkurenčnosti, zanesljivosti in trajnosti. Trenutno se pomanjkljivosti kažejo tudi v omejeni konkurenčnosti in nepredvidljivi proizvodnji.  

Da bi se stanje na tem področju izboljšalo, so potrebne tehnologije na nivoju tržne konkurenčnosti, sočasen razvoj pametnih omrežij in hranilnikov energije ter finančne podpore. Vsekakor je potrebno uveljaviti stabilno in predvidljivo podporno okolje, aktivno sodelovanje med posameznimi udeleženci na trgu z električno energijo ter vključitev produktov OVE-E v dnevno trgovanje na velikih mednarodnih borzah.        

Franko Nemac iz Agencije za prestrukturiranje energetike (ApE) je izpostavil  nekatere pomembnejše vidike glede sončnih elektrarn, dotaknil pa se je tudi širše problematike OVE. Dogajanje na področju energetskega sektorja v EU od leta 2000 naprej kaže, da razvoj poteka v smeri obnovljivih virov energije. V Sloveniji sicer obstajajo dobre zmogljivosti na področju vseh obnovljivih virov energije, primanjkuje pa resnično zanimanje za pripravo investicij. Med drugim se kaže tudi potreba po odpravi vrste nepotrebnih birokratskih ovir.  

Preklopi na sonce

V zadnjem delu konference o OVE je Maja Blejec iz Slovenskega E-foruma predstavila projekt Preklopi na sonce, katerega osnovni namen je promocija rabe obnovljivih virov energije. Ta projekt že poteka v Belgiji, Franciji, Italiji in na Portugalskem. Pri nas lahko vsakodnevno spremljamo tudi podatke o obsijanosti sedmih krajev v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica, Portorož in Lesce).

Pri projektu Preklopi na sonce gre v bistvu za energetsko poročilo o zmogljivostih energije sonca. Tako so na spletni strani http://www.preklopinasonce.si/ vsak dan objavljeni podatki o tem, koliko električne energije in tople vode bi lahko v preteklem dnevu proizvedlo povprečno slovensko gospodinjstvo, če bi imelo doma sončno elektrarno in solarni termalni sistem. (mj)