Okolje

Za posodobitev NEPN bo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje

Po mnenju Ministrstva za okolje in prostor (MOP) izvedba posodobitve tega dokumenta namreč lahko pomembno vpliva na okolje.

Za posodobitev NEPN bo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje

Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je potrebno v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje. Z njo se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja, podnebnih ciljev in odpornosti na podnebne spremembe, krajine in kulturne dediščine v plan.

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je avgusta MOP obvestilo, da bo v letih 2022 - 2024 pripravilo predlog posodobitve NEPN, in ministrstvo zaprosilo za izdajo odločbe o tem, ali bo za posodobitev NEPN treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Konec septembra je MzI prejelo odločbo MOP, da je v postopku priprave in sprejemanja posodobitve NEPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.
Skladno z odločbo MOP, da je za posodobitev NEPN treba izvesti CPVO, je MzI pripravilo javno naročilo z rokom prijave do vključno 5. januarja do 10. ure. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba za izvedbo storitve za obdobje 24 mesecev.

Cilj javnega naročila je poiskati izvajalca priprave okoljskega poročila. Njegove predvidene obveznosti bodo: nuditi celovito strokovno in tehnično podporo MzI v postopku CPVO, pripraviti okoljsko poročilo in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe posodobitve NEPN na varovana območja, strokovno in proaktivno sodelovati s konzorcijem institucij NEPN, ki pripravlja posodobitev strokovnih podlag in predlog posodobitve NEPN.

Polona Bahun
O avtorju