Okolje

Za usmerjanje velike industrije v dolgoročni zeleni prehod EU v posodobitev predpisov o industrijskih emisijah

Evropska komisija je predstavila predloge za posodobitev direktive o industrijskih emisijah, ključnega zakonodajnega akta za preprečevanje in nadzor onesnaževanja.

Za usmerjanje velike industrije v dolgoročni zeleni prehod EU v posodobitev predpisov o industrijskih emisijah

Posodobljeni predpisi bodo pomagali usmerjati industrijske naložbe, potrebne za evropski prehod v konkurenčno podnebno nevtralno gospodarstvo z ničelnim onesnaževanjem do leta 2050. Namenjeni so spodbujanju inovacij, nagrajevanju vodilnih akterjev in zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev na trgu EU. Revizija bo pomagala zagotoviti dolgoročno varnost naložb, pri čemer se prve nove obveznosti za industrijo pričakujejo v drugi polovici desetletja.  

Revizija temelji na splošnem pristopu obstoječe direktive o industrijskih emisijah, ki trenutno zajema približno 50 tisoč velikih industrijskih obratov in intenzivnih živinorejskih farm v Evropi. Ti obrati morajo izpolnjevati pogoje glede emisij z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik za določeno dejavnost. Te tehnike skupaj določajo industrija, nacionalni strokovnjaki in strokovnjaki Evropske komisije ter civilna družba. Novi predpisi bodo zajemali ustreznejše vire emisij, omogočili učinkovitejše izdajanje dovoljenj, znižali upravne stroške, povečali preglednost ter zagotovili večjo podporo prelomnim tehnologijam in drugim inovativnim pristopom.  
Po obsežnem posvetovanju z industrijo in deležniki ter temeljiti oceni učinka bo obstoječi okvir okrepljen z novimi ukrepi za povečanje njegove splošne učinkovitosti. 

Glavne spremembe zajemajo učinkovitejša dovoljenja za obrate. Namesto, da bi se zadovoljili z minimalnimi zahtevami za najboljše razpoložljive tehnike, kot trenutno dela približno 80 odstotkov obratov, bo treba po novem pri izdaji dovoljenj oceniti možnosti za uresničitev največje učinkovitosti. Prav tako bodo poostreni predpisi o odobritvi odstopanj z uskladitvijo zahtevanih ocen in zagotavljanjem rednega pregledovanja odobrenih odstopanj.  

Na voljo bo dodatna pomoč za vodilne na področju inovacij v EU. Kot alternativa dovoljenjem, ki temeljijo na uveljavljenih najboljših tehnikah, bodo vodilni akterji lahko preizkusili razvijajoče se tehnike, pri čemer bodo deležni prožnejših dovoljenj. Inovacijski center za industrijsko preobrazbo in emisije (INCITE) bo industriji v pomoč pri iskanju rešitev za nadzor onesnaževanja. Upravljavci bodo morali do leta 2030 ali 2034 za svoje lokacije pripraviti načrte preobrazbe, da bi dosegli cilje EU glede ničelnega onesnaževanja do leta 2050, krožnega gospodarstva in razogljičenja.  

Posodobitev bo podpirala naložbe industrije v krožno gospodarstvo. Nove najboljše razpoložljive tehnike bi lahko vključevale zavezujoče ravni učinkovitosti rabe virov. Obstoječi sistem upravljanja z okoljem bo nadgrajen v smeri zmanjšanja uporabe strupenih kemikalij.  

Posodobitev omogoča sinergije med odpravljanjem onesnaževanja in razogljičenjem. Energijska učinkovitost bo sestavni del dovoljenj, pri določanju najboljših razpoložljivih tehnik pa se bodo sistematično upoštevale tehnološke in naložbene sinergije med razogljičenjem in odpravljanjem onesnaževanja.  

Novi predpisi bodo zajeli več obratov, zlasti več velikih intenzivnih živinorejskih farm, in sicer približno 13 odstotkov evropskih komercialnih farm, ki skupaj povzročijo 60 odstotkov emisij amoniaka in 43 odstotkov emisij metana v živinoreji EU. Koristi te razširitve za zdravje so ocenjene na več kot 5,5 milijarde evrov letno. Ker so dejavnosti farm enostavnejše od dejavnosti v industrijskih obratih, bo za vse zajete farme veljala milejša ureditev izdaje dovoljenj. Obveznosti, ki izvirajo iz tega predloga, bodo na podlagi prilagojenih zahtev sorazmerne z velikostjo farm in gostoto živine. Ključni vir podpore za preobrazbo ostaja skupna kmetijska politika. 
Prav tako bodo novi predpisi zajeli obrate za pridobivanje industrijskih mineralov in kovin ter obsežne proizvodnje baterij. Te dejavnosti se bodo v EU znatno razširile, da bi omogočili zeleni in digitalni prehod. Zato je treba uporabiti najboljše razpoložljive tehnike, ki hkrati zagotavljajo najučinkovitejše proizvodne postopke in najmanjše možne učinke na okolje in zdravje ljudi. Mehanizmi upravljanja iz direktive, ki strokovnjake iz industrije tesno povezujejo z razvojem sporazumnih in prilagojenih okoljskih zahtev, bodo podpirali trajnostno rast teh dejavnosti v EU.  

Nazadnje bodo novi predpisi povečali preglednost in udeležbo javnosti v postopku izdaje dovoljenj. Poleg tega bo evropski register izpustov in prenosov onesnaževal preoblikovan v portal EU za industrijske emisije, na katerem bodo lahko državljanke in državljani enostavno dostopali do podatkov o dovoljenjih, izdanih kjer koli v Evropi, in pridobili vpogled v dejavnosti, ki onesnažujejo okolje v njihovi neposredni okolici.  

Predlog Evropske komisije določa, da bodo imele države članice na voljo 18 mesecev za prenos te direktive v nacionalno zakonodajo, potem ko jo bosta Evropski parlament in Svet EU dokončno sprejela. Nato bodo pripravljene najboljše razpoložljive tehnike. Ko jih bo Evropska komisija sprejela, bodo imeli industrijski subjekti na voljo štiri leta, kmetje pa tri leta, da jih izpolnijo. 

Polona Bahun
O avtorju