Omrežja

Začetek uporabe novega obračuna omrežnine prestavljen za tri mesece

Svet Agencije za energijo je na predlog vodstva agencije sprejel odločitev, da se začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavi na 1. oktober.

Začetek uporabe novega obračuna omrežnine prestavljen za tri mesece

Kot so sporočili iz Agencije za energijo, se je Svet Agencije na svoji 114. redni seji seznanil s potekom uvajanja novega načina obračunavanja omrežnine in na podlagi izčrpnega poročila 
o pripravljenosti informacijskih sistemov za izdajanje računov odjemalcem na predlog vodstva odločil, da se začetek uvajanja novega načina obračunavanja, ki naj bi se začel s 1.julijem prestavi za tri mesece, to je na 1. oktober. Metodologija in tarifne postavke za vse uporabniške skupine ostajajo nespremenjene. 

Agencija sicer že ves čas sproti spremlja stanje uvajanja nove metodologije obračuna omrežnine. V zadnjih dveh mesecih je prejemala pobude za spremembo metodologije in prestavitev novega obračuna omrežnine, in sicer za kar dve leti. Pobude za prestavitev so bile različne, predvsem pa interesno obarvane. Svet agencije je vse pobude obravnaval in ugotovil, da ni strokovnih argumentov oziroma razlogov za vsebinsko spremembo metodologije. Metodologija in tarifne postavke omrežnine za vse uporabniške skupine ostajajo enake. 
Na agencijo so se obrnili tudi dobavitelji električne energije in opozorili na tveganja, do katerih lahko pride pri izdajanju računov za oskrbo z električno energijo, saj še vedno niso izvedli vseh potrebnih testiranj za odpravo morebitnih napak. Agencija je zato opravila številne dodatne aktivnosti ter vzpostavila podrobno poročanje o stanju projekta. Tako je pridobila obsežne informacije ter podatke deležnikov o pripravljenosti informacijskih sistemov na nov način obračunavanja omrežnine. Z analizo stanja in razvoja na projektu se je na zadnji seji podrobno seznanil tudi svet agencije. 

Analiza stanja je pokazala, da so se dobavitelji navedenega projekta lotili različno in da razvoj informacijskih sistemov pri določenih deležnikih še ni v celoti končan, zato niso opravili vseh testiranj. Na podlagi grobih ocen bi zato ob uvedbi prenove obračuna s 1. julijem lahko obstajalo tveganje za morebitne napake pri izdaji računov, in sicer v obsegu do enega odstotka vseh odjemalcev. Da bi se morebitnim napakam pri izdaji računov izognili in za odpravo zadnjih težav, je vodstvo agencije svetu agencije predlagalo trimesečno prestavitev začetka uporabe novega sistema obračunavanja omrežnine. Predlagana prestavitev glede na zagotovljen napredek projekta pri določenih deležnikih v celoti sledi zahtevam dobaviteljev glede potrebnega časa za testiranje njihovih sistemov. 

Na podlagi predstavljenih dejstev je svet agencije predlog vodstva o trimesečnem zamiku uvedbe novega obračuna omrežnine podprl. Čeprav metodologija velja že dve leti, je to zaradi enakega razloga že druga prestavitev, zato bo agencija do 1. oktobra na podlagi poročil deležnikov aktivno spremljala razvoj priprave informacijskih sistemov in po potrebi sprejemala ukrepe za zagotovitev nemotenega prehoda na nov obračun omrežnine s 1. oktobrom 2024.

Na Gospodarski zbornici Slovenije so odločitev Sveta Agencije za energijo, da se začetek uporabe prenove obračuna omrežnine prestavi s 1. julija na 1. oktober 2024 pozdravili, a ob tem dodajajo, da samo trimesečni zamik uvedbe novega načina obračunavanja omrežnine ni dovolj in bi bilo treba spremeniti tudi metodologijo. Kot izpostavljajo, naj bi bil poglavitni cilj reforme prilagajanje odjema in optimizacija distribucijskega in elektroenergetskega sistema, kar pa je, glede na trajanje predlaganih posameznih časovnih blokov, nemogoče. Agencija se je pri pripravi metodologije zgledovala po španskem sistemu, ki pa je z vidika gospodinjskih odjemalcev bolj pregleden, za poslovne odjemalce pa bolj prilagodljiv. Po mnenju GZS reforma ne upošteva dovolj specifičnosti slovenskega gospodarskega in energetskega konteksta v Sloveniji in ne temelji na ekonomskih analizah in oceni makroekonomskih vplivov reforme. V GZS sicer razumejo prizadevanja za pravičnejšo porazdelitev stroškov omrežnine ob hkratnem zavedanju, da so nujno potrebna vlaganja v širitev distribucijskega sistema, če želimo slediti ciljem zelenega prehoda. Vendar pa ta ni mogoče izpeljati izključno na račun gospodarstva.
 

Brane Janjič
O avtorju