Novice

Aktivnosti družbe Infra v letu 2019

Datum: 20. 5. 2020 Besedilo: Vladimir Habjan

Vlada je na včerajšnji seji Odbora za gospodarstvo sprejela letno poročilo javnega podjetja INFRA za leto 2019.

Aktivnosti družbe Infra v letu 2019

Pomembne aktivnosti na infrastrukturnem področju, ki so zaznamovale leto 2019 so bile na HE Boštanj v izvajanju rednih vzdrževalnih del na akumulacijskem bazenu. Izvajali pa so tudi aktivnosti usklajevanja in dokončanja primopredaje izgrajenih ureditev na končnega vzdrževalca HESS in upravljavca DRSV.

Izgradnja HE Blanca je v večji meri dokončana. Na akumulacijskem bazenu so izvajali le redna vzdrževalna dela in še to v minimalnem obsegu. Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Arto-Blanca je znašala v letu 2019 121.055,69 evrov.

Na območju akumulacijskega bazena HE Krško je v letu 2019 potekala izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Pijavško ter izgradnja ureditev v priobalnem pasu potoka Brestanica z izvedbo parkirišč ob SŽ postaji Brestanica. Vsa navedena dela so zaključena. Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Krško je znašala v letu 2019 180.138,70 evrov.

Investicija HE Brežice se je v letu 2019 nadaljevala z aktivnostmi zaključevanja gradnje nedeljive infrastrukture ter načrtovanja in izgradnje vodne infrastrukture. Izgradnja v letu 2019 je potekala v obsegu dokončanja izgradnje poplavno varnostnih ureditev na reki Krki v Krški vasi in Velikih Malencah in zavarovanja mostnih opornikov mostu preko reke Save v Brežicah, načrtovanje dokončanja izgradnje ureditev poplavne varnosti na preostalih pritokih na območju HE Brežice, sočasno pa so tudi odpravljali pomanjkljivosti na akumulacijskem bazenu HE Brežice. Realizacija vlaganj v vodno, državno in lokalno infrastrukturo za HE Brežice je znašala v obdobju januar - december 2019 2.384.909,83 evrov.

Aktivnosti investicije na območju HE Mokrice so se začele v letu 2018. V letu 2019 se je odvijal le manjši obseg aktivnosti zaradi ne-pridobljenega okoljevarstvenega soglasja.

Vlada je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA, na podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save in 13. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA, pristojna za sprejemanje letnega poročila in odločanje o uporabi bilančnega dobička. Letno poročilo javnega podjetja INFRA je predhodno obravnaval tudi nadzorni svet javnega podjetja na 23. korespondenčni seji dne 26. 3. 2020.

Oceni novico:
ocena: Article Rating (število glasov: 0, skupna ocena: )
PRIKAŽI:
Leto:
januar 2020 (37)
februar 2020 (47)
marec 2020 (59)
april 2020 (58)
maj 2020 (53)
junij 2020 (10)