Obnovljivi viri

Agencija za energijo objavila nov poziv za vstop v podporno shemo

Tudi tokrat je za podporo proizvodnim napravam iz obnovljivih virov na voljo deset milijonov evrov, prijave pa je mogoče oddati do 26. februarja.

Agencija za energijo objavila nov poziv za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo je na podlagi Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije konec minulega leta objavila nov Javni poziv investitorjem in promotorjem k prijavi projektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo električne energije in toplote z visokim izkoristkom, razen za SPTE na zemeljski plin. 
Skupna višina razpoložljivih sredstev je tudi tokrat 10 milijonov evrov, razdeljena pa bodo v okviru dvokrožnega konkurenčnega postopka. Za projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE investitorjev, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja. Promotorji pa morajo za izbrane projekte proizvodnih naprav OVE in SPTE v 30 dneh od vročitve sklepa o potrditvi projekta predložiti zavarovanje za izvedbo potrjenega projekta v višini enega odstotka investicijske vrednosti projekta. Projekte, ki ustrezajo razpisnim pogojem, je mogoče prijaviti do 26. februarja, podrobnosti glede razpisa pa najdete tukaj.

Spomnimo. Na prejšnjem, že dvanajstem javnem pozivu za vstop v podporno shemo, je do  roka za oddajo prijav na agencijo prispelo 60 prijav za projekte proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE skupne nazivne električne moči 18,31 MW. Med tistimi, ki so izpolnjevali prijavne pogoje, je nato Agencija izbrala 53 projektov sončnih elektrarn s skupno nazivno električno močjo 15,68 MW. 

Brane Janjič
O avtorju