Energetika

Borzen poslovno leto 2021 zaključil s 433 tisoč evri čistega dobička

Lansko leto je Borzen zaznamovalo 20 let njegovega delovanja ter tudi delovanja slovenskega trga z elektriko, po drugi strani pa so pošteno zakorakali v zeleno obarvano prihodnost.

Borzen poslovno leto 2021 zaključil s 433 tisoč evri čistega dobička

Družba Borzen je v lanskem letu zabeležila 4,16 milijona evrov poslovnih prihodkov ter poslovno leto 2021 zaključila s 433 tisoč evri čistega dobička.

S 1. januarjem je slovenski trg z elektriko prešel na 15-minutni obračunski interval. Primerjava leta 2021 s podatki zadnjih nekaj let, ko je bil v veljavi še urni obračunski interval, pa kaže, da se je vsota pozitivnih in negativnih odstopanj bilančnih skupin v letu 2021 povišala za dobrih 14 odstotkov.  Na trgu se sicer število članov bilančne sheme, v primerjavi z letom prej, ni spremenilo, konec leta so tako zabeležili 62 članov. Skupaj je bilo 31. decembra 2021 registriranih 43 bilančnih skupin (15 slovenskih in 28 tujih podjetij) in 19 bilančnih podskupin (17 slovenskih in dve tuji podjetji).

Kot izhaja iz poročila, je bilo konec lanskega leta v podporni shemi za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE , ki jo izvaja Center za podpore, 3.811 elektrarn z nazivno o 415 MW, kar predstavlja približno 11,3 odstotkov instaliranih zmogljivosti v Sloveniji. Ob tem je bilo izplačanih za 128,1 milijona evrov podpor proizvedene pa je bilo 973,2 GWh električne energije, kar predstavlja približno 7,5 odstotkov slovenske letne porabe.

V letu 2021 je bilo skupaj evidentiranih 105.920 zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi v skupni količini 82.797 GWh. V primerjavi s predhodnim letom, je bilo število evidentiranih zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi višje za 5,1 odstotka, skupna količina energije pa je bila višja za 0,7 odstotka. 

Delež enot, ki v okviru podporne sheme samostojno prodajajo električno energijo na trgu (in torej prejemajo podporo v obliki obratovalne podpore), je na podobni ravni kot prejšnja leta - približno 70 odstotkov. Preostalih 30 odstotkov enot prejema podporo kot zagotovljeni odkup, kar pomeni, da s strani Centra za podpore prejemajo plačilo podpore in hkrati plačilo za električno energijo.

Proizvodnja elektrike v podporni shemi v letu 2021 dosega približno povprečno raven zadnjih petih let, medtem ko izplačila variirajo zaradi spremembe referenčne tržne cene, novih vstopov ter odhodov iz sistema podpor. Iz primerjave izplačil in proizvedene električne energije v podporni shemi izhaja, da je bila proizvodnja električne energije v letu 2021 za 1,1 odstotka višja glede na proizvodnjo v letu 2020, ob tem pa je bilo za 2,7 odstotka več izplačil. Količinsko predstavlja proizvodnja, ki je deležna ene od oblik podpor, približno 7,5 odstotkov slovenske letne porabe.
Po deležu proizvedene električne energije izstopajo SPTE enote na fosilno gorivo (36 odstotkov) in sončne elektrarne (28 odstotkov). Slednje so prejele tudi polovico (51 odstotkov) vseh izplačil v letu 2021.

Poročilo kaže, da je bilo v letu 2021 na slovenskem izravnalnem trgu z elektriko, ki deluje od oktobra 2012, sklenjenih 1.955 poslov v skupni količini 43,1 GWh. Od tega je 20,9 GWh predstavljalo nakup elektrike, 22,2 GWh pa prodajo elektrike s strani sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Največja količina poslov je bila sklenjena z urnimi produkti v skupni količini 38,9 GWh, prav tako je bilo tudi največje število poslov, in sicer 1.497, sklenjenih z urnimi produkti. V enakem obdobju je bilo sklenjenih še 476 poslov s 15-minutnimi produkti v skupni količini 4,2 GWh. Najvišja cena za nakup izravnalne energije je v letu 2021 znašala 600 EUR/MWh, najnižja cena za prodajo izravnalne energije pa -20 EUR/MWh. V posle je bilo poleg sistemskega operaterja vključenih še šest članov izravnalnega trga. Članstvo na izravnalnem trgu je sicer konec leta 2021 štelo 32 članov.

V letu 2021 je Borzen nadaljeval pobudo glede vsebinske priprave na razvoj trga ter priprav na prenos določb zakonodajnega paketa Čista energija za vse Evropejce v slovenski pravni red. Ključni aktivnosti sta bili predvsem delo na novem modelu bilančnega obračuna, kar je bilo navezano tudi na projekt NEDO-Fleks, ter integracije koncepta neodvisnega agregatorja na trg električne energije.
V letu 2021 so bili aktivni trije razvojni projekti (BD4NRG, NEDO-Fleks ter FARCROSS). V okviru že omenjenega projekta NEDO-Fleks je naloga Borzena preučiti vpliv sodelovanja baterijskega hranilnika v avtomatski regulaciji frekvence elektroenergetskega sistema na bilančni obračun in nadgraditi agregacijsko trgovalno platformo. V tem kontekstu je projekt za Borzen pomemben tudi z vidika razvoja novega modela bilančnega obračuna, pa tudi prihodnjega delovanja elektroenergetskega sistema, kjer bodo imeli hranilniki električne energije vse večjo vlogo. Projekt FARCROSS je za Borzen pomemben, saj naslavlja pomemben element delovanja notranjega EU trga - optimizacijo izrabe čezmejne infrastrukture. Projekt BD4NRG naslavlja različne vidike velikih obsegov podatkov, kar lahkobnvključuje tudi problematiko agregatorjev, ki je eden ključnih elementov prihajajoče spremembe modela trga (tudi) zaradi paketa Čista energija za vse Evropejce. V vsebinskem smislu je soroden zaključenemu projektu PAKT oziroma NEDO-fleks.

V letu 2021 so na področju informiranja, ozaveščanja in usposabljanja o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije izvedli vrsto aktivnosti, ki so jih smotrno komunicirali in združevali preko spletnega portala TRAJNOSTNA ENERGIJA (www.trajnostnaenergija.si), ki so ga tudi osvežili in dopolnili z novimi vsebinami. Med drugim so organizirali konferenco Trajnostna energija lokalno, ki so jo nadgradili in izpeljali Dneve trajnostne energije. Pripravili so že 3. sezono slovenskih okoljskih risank Lepši svet, ki se pridružujejo 1. in 2. sezoni, ki skupaj beležita že blizu dva milijona ogledov. Spletno aplikacijo - Atlas trajnostne energije, ki omogoča prikaz OVE (proizvodnih virih elektrike in potenciali OVE) in ukrepe učinkovite rabe energije (izvedeni ukrepi gospodinjstev in pravnih subjektov) na zemljevidu Slovenije, so v letu 2021 ažurirali s posodobljenimi podatki ter mu dodali razdelek, vezan na dodatne karte geotermije Sloveniji. Že tretje leto zapored pa so razpisali tudi natečaj za najboljšo magistrsko delo na temo trajnostne energije. Na svojih dogodkih so v letu 2021 zabeležili blizu 700 udeležencev, njihove informativne video vsebine pa si je ogledalo blizu 700 tisoč gledalcev.

Borzen tudi v prihodnje ostaja ključni povezovalec in soustvarjalec slovenskega trga z elektriko, pri tem pa bo tudi v prihodnje soustvarjal pogoje za digitalno zeleno transformacijo. Vzpostavili bodo t.i. kontaktno točko za OVE, v okviru katere bodo nudili pomoč vlagateljem na upravnem področju vlaganj v OVE. Obeta se razširitev sistema potrdil o izvoru, uvedba investicijskih subvencij za elektrarne v novem sistemu samooskrbe, širitev sistema subvencij za OVE, izvedli bodo razpise za spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu, nadaljevali in krepili bodo področje usposabljanj, izobraževanj in informiranja s področja trajnostne energetike.
Na področju operaterja trga se predvidevajo zlasti spremembe v povezavi s trgom prožnosti, izračunom bilančnega obračuna, objavo notranjih informacij za spremljanje trga ter spremembe pri delovanju izravnalnega trga. Še naprej ostajajo aktivni na področju razvoja energetskega trga ter sodelujejo pri različnih slovenskih in mednarodnih razvojnih projektih energetskega trga. 
V letu 2021 je, s sprejetjem Zakona o spodbujanju rabe OVE,  Center za podpore dobil še večjo vlogo operativnega izvajalca. Ena izmed ključnih nalog je vzpostavitev kontaktne točke, ki bo omogočala investitorjem pospešiti postopke za pridobitev uporabnega dovoljenja. S to vlogo je Borzen še aktivneje pristopil k implementaciji zakonodaje in direktiv ter razširil sodelovanje z različnimi akterji, ki bodo skupaj z njim prispevali k cilju NEPN in Evropskega zelenega dogovora.

Polona Bahun
O avtorju