Energetika

Elektroenergetske družbe v letu 2010 izpeljale 74 odstotkov načrtovanih investicij

V letu 2010 so elektroenergetske družbe realizirale za 390,4 milijona evrov investicij.
Elektroenergetske družbe v letu 2010 izpeljale 74 odstotkov načrtovanih investicij

Ministrstvo za gospodarstvo je na svoji spletni strani objavilo pregled uresničenih investicij v letu 2010 v posameznih družbah za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije.

Elektroenergetska podjetja so v gospodarskih načrtih za leto 2010 opredelila letne načrte investicij v skladu z dolgoročnimi razvojnimi načrti. Ti so pripravljeni v skladu z Načrtom razvoja distribucijskega omrežja električne energije v republiki Sloveniji za obdobje 2009-2018, ki ga je pripravil SODO.

Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram, ki so zaznamovale leto 2010, je bilo obratovanje proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije v Sloveniji zanesljivo. Družbe elektrogospodarstva in premogovništva so za leto 2010 načrtovale izvedbo investicij in rekonstrukcij v skupni višini 524 milijonov evrov. Vrednost izpeljanih investicij je znašala 390,4 milijona evrov, kar pomeni 74-odstotno uresničitev glede na njihove gospodarske načrte.

Vsa investicijska vlaganja v proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije so bila namenjena izgradnji novih energetskih objektov in rekonstrukciji obstoječih hidroenergetskih, termoenergetskih, prenosnih in distribucijskih zmogljivosti, kar bo zagotovilo zadostno in zanesljivo oskrba z električno energijo.  

Kljub zaostrenim razmeram lani v teku številne investicije  

Največji energetski projekt v Sloveniji je gradnja TEŠ 6. V letu 2010 je bilo za ta namen načrtovanih 92,4 milijona evrov, porabljenih pa 99,2 milijona evrov. Vrednost načrtovanih vlaganj v projekt je bila presežena predvsem zaradi eskalacije za glavno tehnološko opremo.

Drugi največji projekt je izgradnja verige petih hidroelektrarn (HE) na spodnji Savi, ki je bil s koncesijo s koncesionarja HSE prenesen na HESS. V letu 2010 je HESS za te investicije načrtovala 40,9 milijona evrov, porabljenih pa je bilo 32,5 milijona evrov, kar pomeni 79-odstotno uresničitev glede na gospodarski načrt.

Tudi sicer so v letu 2010 družbe skupine HSE izvajale kar nekaj investicij. HSE je za projekt izgradnje HE na srednji Savi, konkretneje za tehnično ekonomsko dokumentacijo za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke, namenil 1,7 milijona evrov. Družba HESS  je v okviru projekta izgradnje HE na spodnji Savi za HE Krško namenila 29,1 milijona evrov. V DEM so v izgradnjo ČHE Kozjak lani vložili milijon evrov, v remont pretočnega polja 2 na HE Vuzenica 0,8 milijona evrov, v izgradnjo HE na Muri 0,7 milijona evrov ter v obnovo jezu Markovci in izgradnja male HE 0,4 milijona evrov. V SENG so za ČHE Avče namenili 7,3 milijona evrov, za rekonstrukcijo HE Plave I. in HE Doblar I. pa 1,9 milijona evrov. Kot že rečeno so v TEŠ za projekt izgradnje šestega bloka porabili 99,2 milijona evrov, za zamenjavo generatorja bloka 5 pa 2,4 milijona evrov. V TET so v pretovorno postajo za premog in lesno biomaso vložili 5,3 milijona evrov, 3,9 milijona pa so namenili za zanesljivost obratovanja.  

Številne investicije so izpeljale tudi družbe iz skupine Gen Energija. Družba Gen Energija je v izgradnjo informacijskega središča Gen vložila 2,2 milijona evrov, v projekt izgradnje HE na spodnji Savi pa 1,8 milijona evrov. SEL je v obnovo HE Moste vložil 3,4 milijona evrov, v posodobitev sekundarne opreme in rekonstrukcijo stikališča 110 kV HE Mavčiče 1,2 milijona evrov ter v malo sončno elektrarna 0,6 milijona evrov. V TEB so za postavitev fotovoltaične elektrarne II in za pokritje parkirišča porabili 0,5 milijona evrov. V NEK so zamenjali reaktorsko glavo, za kar so porabili 10,6 milijona evrov, in zamenjali stator glavnega generatorja, za kar so namenili 9,3 milijona evrov. Poleg tega so 9,2 milijona evrov vložili v izboljšanje AC varnostno napajanje ter zamenjali rotor glavnega generatorja, kar je zneslo šest milijonov evrov.

V TE-TOLu so za investicije v letu 2010 namenili 5,2 milijona, v Borzenu pa milijon evrov.

V prenosni dejavnosti je Eles največ sredstev za investicije namenil za RTP 400/220/110 kV Divača, in sicer 11,7 milijona evrov. V poslovne stavbe, opremo in dokumentacijo so vložili 2,8 milijona evrov, v RTP Moste v GIS izvedbi 2,2 milijona, v projekt daljnovod 2x110 kV Beričevo - Trbovlje 1,2 milijona ter v projekt daljnovod 2x400 kV Beričevo - Krško 0,6 milijona evrov.

Pregled investicij v podjetjih za distribucijo električne energije obsega samo tisti del investicij, ki se nanaša na energetsko infrastrukturo. Družbe so za nove investicije in rekonstrukcije namenile 99 milijonov evrov oziroma za 94 odstotkov načrtovanih sredstev. Največ sredstev so podjetja vložila v objekte srednje napetosti. Namen investicijskih vlaganj pa je izboljšanje zanesljivosti in varnosti obratovanja ter ustrezna kakovost dobave električne energije. (pb)  

Več na: www.mg.gov.si

Polona Bahun
O avtorju