Energetika

ELES zaključil večletno popolno obnovo 400 kV stikališča NEK

ELES je danes na površini okoli 4500 m2 uspešno zaključil vsa predvidena obnovitvena dela v 400 kV stikališču NEK.
ELES zaključil večletno popolno obnovo 400 kV stikališča NEK

Izjemno obsežna in strokovno zelo zahtevna obnovitvena dela so potekala pred in med remontom NEK. Z dobro projektno skupino je ELES opravil delo z lastnim znanjem projektnega vodenja in nadzora na projektu, skladno z visokimi varnostnimi, tehničnimi in kakovostnimi standardi in dobro inženirsko prakso. Dela so potekala tudi v skladu z vso veljavno zakonodajo ter navodili in postopki NEK za zagotavljanje jedrske in sevalne varnosti ter ukrepov fizičnega varovanja.

Priprave na obnovo stikališča so se začele že januarja letos, določena dovoljena dela pa so potekala že pred remontom času od 19. avgusta do 7. oktobra in se neprekinjeno nadaljevala v obdobju remontnega okna za 400 kV stikališče. Okrog 230 strokovnjakov je obnovitvena dela opravljalo v večizmenskem delu. Zaradi majhne delovne površine in velikega števila ljudi ter mehanizacije, je ELES posvečal veliko pozornost varnosti in zdravju ljudi na delovišču. Služba za varnost ELESA in izvajalca je bila z močno varnostno službo in službo za zagotavljanje kakovosti iz NEK nenehno prisotna na delovišču.

Omenjeno 400 kV stikališče je bilo zgrajeno skupaj z NEK in je služilo priključitvi elektrarne v 400 kV omrežje tedanje 400 kV jugoslovanske zanke. Za zagotavljanje zanesljivosti obratovanja stikališča in s tem nemotenega oddajanja električne energije iz NEK, v elektroenergetsko omrežje na 400 kV napetostnem nivoju, sta se investitorja odločila za celovito obnovo 400 kV stikališča. Zamenjana je bila celotna visokonapetostna oprema in oprema vodenja, meritev in zaščite ter sistema lastne rabe, optične infrastrukture in kabelskih povezav. Obnova je zajemala tudi zamenjavo 400 kV zbiralnic. Glavni razlog za zamenjavo opreme je bila pretečena življenjska doba vse visokonapetostne opreme. Pomemben razlog za rekonstrukcije pa je bila tudi izgradnja redundantnega transformatorskega polja na mestu obstoječega zveznega polja, ki se ukinja, zaradi česar so zgradili novo 400 kV zvezno polje v RTP 400/110 kV Krško. Tako bo novo zgrajeno redundantno transformatorsko polje omogočilo stoodstotno redundanco v zanesljivosti priključitve NEK na 400 kV prenosno omrežje.

»Z zadovoljstvom ugotavljamo, da je ves vloženi trud poplačan in, da imamo popolnoma obnovljeno, z moderno tehnologijo opremljeno 400 kV stikališče. Slednje ima izjemen pomen, saj je njegovo zanesljivo obratovanje pomembno za zanesljivo delovanje celotnega prenosnega omrežja na 400 kV napetostnem nivoju v širši okolici. Predvsem pa zagotavlja nemoteno oddajanje električne energije iz NEK, v elektroenergetsko omrežje RS,« je poudaril direktor ELESA Aleksander Mervar.

ELES tako obenem zaključuje popolno obnovo tistega dela 400 kV stikališča NEK, ki po Sporazumu o prenosu lastništva delov prenosnega omrežja električne energije in ureditvi medsebojnih razmerij pripada družbi ELES, ki s tem delom stikališča tudi upravlja, zanj skrbi in ga vzdržuje. Investitor preostalega dela projekta rekonstrukcije 400 kV stikališča NEK pa je NEK, ki ima v lasti, upravljanju in vzdrževanju drugi del omenjenega stikališča. 

Celotna obnova je trajala vse od leta 2010 in je potekala fazno v času remontnih oken v NEK. Le v manjši meri je bilo nekatera dela mogoče opraviti tudi izven remonta, ob upoštevanju strogih pravil za delo v bližini napetosti. (pb)

Povzeto po sporočilu za javnost

Polona Bahun
O avtorju