Energetika

Evropski parlament sprejel reformo trga z električno energijo v EU

Reforma bo omogočila bolj stabilen, cenovno dostopen in trajnosten trg z električno energijo v EU.

Evropski parlament sprejel reformo trga z električno energijo v EU

Zakon bo zaščitil potrošnike pred nestanovitnimi cenami. Zakon zagotavlja, da bodo imeli potrošniki pravico do dostopa do pogodb s fiksno ceno ali pogodb z dinamično ceno ter do prejemanja pomembnih informacij o možnostih, ki jih podpisujejo. Dobavitelji ne bodo smeli enostransko spreminjati pogodbenih pogojev.

Evropski poslanci so zagotovili tudi, da lahko države EU dobaviteljem prepovejo prekinitev dobave električne energije ranljivim odjemalcem, tudi med spori med dobavitelji in odjemalci.
Zakonodaja predvideva tako imenovane pogodbe na razliko ali enakovredne sheme z enakimi učinki za spodbujanje energetskih naložb. V tej pogodbi javni organ proizvajalcu energije plača nadomestilo, če tržne cene preveč strmo padejo, vendar od njega dobi plačilo, če so cene previsoke. Uporaba te pogodbe bo dovoljena pri vseh naložbah v novo proizvodnjo električne energije, bodisi iz OVE ali jedrskih virov.

Besedilo določa mehanizem za razglasitev cenovne krize električne energije. To pomeni, da bo v razmerah zelo visokih cen in pod določenimi pogoji EU lahko  razglasila regionalno ali vseevropsko cenovno krizo električne energije, kar bo državam članicam omogočilo sprejetje začasnih ukrepov za določanje cen električne energije za srednja in mala podjetja ter energetsko intenzivne industrijske odjemalce.

Poleg tega so evropski poslanci sprejeli reforme za lažje prevzemanje obnovljivih in nizkoogljičnih plinov, vključno z vodikom, na plinski trg EU, s čimer bo ta postal bolj trajnosten in odporen.
Cilj nove direktive in uredbe o trgih plina in vodika je razogljičenje energetskega sektorja EU, s čimer se povečata proizvodnja in integracija obnovljivih plinov in vodika.

Ukrepi so namenjeni zagotavljanju oskrbe z energijo, moteno zaradi geopolitičnih napetosti, zlasti ruske vojne proti Ukrajini, in naslavljanju podnebnih sprememb. V pogajanjih s Svetom EU o direktivi so se poslanci osredotočili na zagotavljanje določb o preglednosti, pravicah potrošnikov in podpori ljudem, ki jim grozi energetska revščina. 

Nova uredba bo okrepila mehanizme za pošteno oblikovanje cen in stabilno oskrbo z energijo ter bo državam članicam omogočila omejitev uvoza plina iz Rusije in Belorusije. Zakonodaja bo uvedla sistem skupnega nakupa plina, da bi se izognili konkurenci med državami članicami, in pilotni projekt za petletno krepitev trga vodika v EU.
Uredba se osredotoča tudi na povečanje naložb v vodikovo infrastrukturo, zlasti v premogovnih regijah in spodbujanju prehoda na trajnostne vire energije, kot sta biometan in nizkoogljični vodik.

Polona Bahun
O avtorju