Omrežja

Izmenjava podatkov na ravni EU še premalo enotna

Agencija EU za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) je objavila prvo poročilo o izvajanju Smernic za obratovanje prenosnih sistemov za električno energijo.

Izmenjava podatkov na ravni EU še premalo enotna

Smernice določajo pravila in odgovornosti za koordinacijo in izmenjavo podatkov med sistemskimi operaterji prenosnih sistemov, med sistemskimi operaterji prenosnih omrežij in operaterji distribucijskih omrežij ter med sistemskimi operaterji prenosnih omrežij ali sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij in pomembnimi uporabniki omrežja pri načrtovanju in skoraj v realnem času.

Poročilo analizira zlasti stanje izvajanja smernic naslednjih področij: uporabnost in obseg izmenjave podatkov, potrditev ključnih organizacijskih zahtev, vlog in odgovornosti ter izvajanje posebnih vidikov izmenjave podatkov, sporazumi o postopkih in obliki za izmenjavo podatkov med operaterji prenosnih omrežij in operaterji distribucijskih omrežij ter zagotavljanje podatkov med operaterji prenosnih omrežij, operaterji distribucijskih omrežij in pomembnimi uporabniki omrežja.
Poročilo med drugim ugotavlja nepopolno in premalo enotno izvajanje določil o izmenjavi podatkov smernic v EU, saj se delno ali v celoti določila izvajajo le v 70 odstotkih držav članic. Večina nacionalnih regulativnih organov je poročala o izvajanju ali odobritvi ključnih organizacijskih zahtev, vlog in odgovornosti v zvezi z izmenjavo podatkov. Poleg tega je 60 odstotkov nacionalnih regulativnih organov potrdilo, da so operaterji prenosnih omrežij in distribucijskih omrežij dosegli dogovore o učinkovitih, uspešnih in sorazmernih postopkih v zvezi z izmenjavo podatkov in formatom izmenjave podatkov. Nacionalni regulativni organi so poročali o širokem razponu parametrov in pragov pri določanju odgovornosti pomembnih uporabnikov omrežja, ki so potrebni za izmenjavo podatkov. ACER se sprašuje, ali te razlike omejujejo enake konkurenčne pogoje, in priporoča sorazmerne spremembe pravil.
Pravila o zagotavljanju podatkov med operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij in pomembnejšimi uporabniki omrežja so določena v večini držav članic. Izvajanje shem izmenjave podatkov velja za izstopajoče v več kot 35 odstotkov držav. Prav tako ni zadovoljivo izpolnjevanje obveznosti operaterjev distribucijskih omrežij glede zagotavljanja podatkov o proizvodni moči malih agregatov.
Poročilo potrjuje, da so bile obveznosti operaterjev prenosnih omrežij večinoma izpolnjene. Najvišje stopnje izvajanja so bile sporočene za hitrost osveževanja za podatke v realnem času, za pregled strukturnih podatkov, ki se delijo z drugimi operaterji prenosnih omrežij ter izmenjavo podatkov v realnem času med operaterji prenosnih omrežij. Nekatere ključne organizacijske zahteve, vloge in odgovornosti pa ostajajo neuresničene.

ACER je v poročilu navedel tudi nekaj priporočil za izboljšave. Tako nacionalnim regulativnim organom priporoča, da izvajajo ali spodbujajo takojšnje izvajanje ustreznih določb smernic za obratovanje prenosnih sistemov za električno energijo v svojih državah.
Kjer operaterji prenosnih omrežij še niso razvili posebnih predlogov, ki jih je treba odobriti (o uporabnosti in obsegu izmenjave podatkov) ali še niso uvedli ustreznih določb, ACER spodbuja nacionalne regulativne organe, naj spremljajo postopek ali se povežejo z operaterji prenosnih omrežij, da bi opredelili podroben načrt za izvajanje smernic.
ACER predlaga tudi razmislek o nadaljnjih spremembah pravil za izmenjavo podatkov, katerih cilj je učinkovita uskladitev veljavnih meril za opredelitev pomembnih uporabnikov omrežja.

Poročilo je objavljeno na povezavi.

Polona Bahun
O avtorju