Omrežja

Javna obravnava študije variant in okoljskega poročila predvidena spomladi 2015

Priprava DPN za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo-Divača napreduje.
Javna obravnava študije variant in okoljskega poročila predvidena spomladi 2015

Mineva približno leto dni, odkar so potekali posveti s prebivalci lokalnih skupnosti, ki živijo ob predvidenih trasah daljnovoda. Organizirani so bili zato, ker je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor želelo že v zgodnji fazi predstaviti načrte za prehod 220 kV omrežja na 400 kV ter omogočiti soočenje mnenj in predlogov lokalne javnosti glede načrtovanega daljnovoda z izhodišči stroke in države. Prav tako je želel ELES kot investitor pridobiti mnenja lokalne javnosti o obeh variantah poteka trase.

Vseh posvetov se je skupaj udeležilo več kot 550 udeležencev. Daleč največ vprašanj in izraženih mnenj udeležencev se je nanašalo na vplive daljnovoda na zdravje in premoženje ljudi. Pogosta pa so bila vprašanja o sevanjih, o nadomestilih za zmanjšano vrednost nepremičnin pod in ob njem, o kriterijih za izbor najustreznejše variante in možnih optimizacijah. Poleg splošne zahteve, izražene na vseh posvetih, naj se daljnovod umakne od naselij, je bilo podanih nekaj konkretnih predlogov glede poteka ali izboljšav trase. Med glavnimi razlogi za nasprotovanje daljnovodu je bilo zaznati strah ljudi pred njegovimi negativnimi vplivi na zdravje, predvsem elektromagnetnega sevanja in hrupa.

Pripravljavci DPN so vse prejete pobude in prispevke skrbno proučili in trenutno obdelujejo optimizacije znotraj študije variant in okoljskega poročila. Optimizacije bodo nato vpeljane v osnovne variante tras, nato pa gresta študija variant in okoljsko poročilo v javno obravnavo. Le-ta je predvidena spomladi 2015, potekala bo v vsaki občini in na pristojnem ministrstvu za prostor. V času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni, bodo zainteresirane javnosti imele možnost podajati pripombe in predloge na pripravljeno gradivo. Temu bo nato sledila javna obravnava, kjer bodo imeli zainteresirani krajani ponovno priložnost podati svoje pripombe.

Ponovna javna razgrnitev z zbiranjem mnenj in pobud bo organizirana v fazi osnutka DPN za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače, ki bo predvidoma konec leta 2015. (pb)

Polona Bahun
O avtorju