Energetika

Lani uresničili več kot 379 investicijskih projektov

Kot kažejo poslovni podatki za prejšnje obdobje, se je skupina Elektro Gorenjska dobro odrezala tudi v letu 2016.
Lani uresničili več kot 379 investicijskih projektov

Po poročanju Elga, poslovnega glasila skupine Elektro Gorenjska, so celotni prihodki te skupine znašali 42,6 milijona evra, odhodki pa 34,4 milijona evrov. Dobiček pred obdavčitvijo je znašal 8,2 milijona evra, čisti dobiček, to je dobiček po davkih, pa 7,2 milijona evra. 

Pri konsolidiranih izkazih se poleg poslovnih rezultatov družb v skupini upošteva tudi naložbe v ECE in Soenergetiko. V ECE ima Elektro Gorenjska 25,67 % delež, v Soenergetiki pa imajo Gorenjske elektrarne 25 % delež. ECE je leto 2016 zaključil s čistim dobičkom v znesku 1,4 milijona evra, Soenergetika pa s čistim dobičkom v znesku 574 tisoč evrov. 

Proizvedli več električne energije, kot je bilo načrtovano 

V letu 2016 je bilo v 16 hidroelektrarnah, 19 sončnih elektrarnah in 5 kogeneracijah proizvedene 57.681 MWh električne energije, kar je 14 % več kot v letu 2015 in 6 % več, kot je bilo načrtovano. Ključni razlog za višjo proizvodnjo so bili boljši hidrološki pogoji. 

Vrednostno največ prihodkov od prodane električne energije (66 %) je predstavljala električna energija, proizvedena v hidroelektrarnah, sledi proizvodnja v sončnih elektrarnah (27 %) in kogeneracijah (7 %). 

V letu 2016 je bilo po omrežju Elektra Gorenjska distribuirane 1.068.347 MWh električne energije oziroma 2,5 % več kot v letu 2015. Kot ocenjujejo v Elektru Gorenjska, je razlog za nekoliko večje količine distribuirane električne energije v letu 2016 izboljšanje gospodarskih razmer. 

Sicer pa so v Elektru Gorenjska v letu 2016 zaključili več kot 379 investicijskih projektov. Za projekte na srednje- in nizkonapetostnem omrežju so porabili 10,7 milijona evrov. Za investicije v visokonapetostno omrežje so namenili 1,6 milijona evra, za ostale investicijske projekte pa 4 milijone evrov, med drugim še poroča Elgo.