Energetika

Leto 2022 zaznamovala izjemno slaba hidrologija in najmanjša proizvodnja termoelektrarn z zadnjem desetletju

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je objavilo podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za leto 2022.

Leto 2022 zaznamovala izjemno slaba hidrologija in najmanjša proizvodnja termoelektrarn z zadnjem desetletju

Podatki kažejo, da je v obdobju januar - december 2022 skupni prevzem električne energije znašal 22.391GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 12.193 GWh oziroma 54 odstotkov in prevzem iz tujine (uvoz) 10.198 GWh oziroma 46 odstotkov vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem sistemu, ki je znašal 11.181 GWh oziroma 50 odstotkov skupaj prevzete električne energije, in prevzem od proizvodnje na distribucijskem sistemu v višini 1.012 GWh oziroma štiri odstotke skupaj prevzete električne energije. Domača proizvodnja (z upoštevanjem slovenskega 50-odstotnega deleža proizvodnje iz NEK), je v slovenski elektroenergetski sistem v letu 2022 prispevala 9.541 GWh električne energije, kar je 19 odstotkov manj kot v letu 2021. Prevzem električne energije iz tujine, ki je v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja, je bil v letu 2022 za dva odstotka višji kot leto prej.

V letu 2022 je celotna proizvodnja električne energije iz NEK znašala 5.302 GWh in je bila zaradi rednega remonta v oktobru za dva odstotka nižja kot v letu 2021. Proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem sistemu je v letu 2022 znašala skromnih 3.037 GWh in je bila zaradi najslabše hidrologije v zadnjih desetih letih za tretjino nižja kot leto prej. Termoelektrarne na prenosnem sistemu so v letu 2022 proizvedle skupaj 2.841 GWh električne energije, kar je najmanj v zadnjem desetletju in za 17 odstotkov manj kot v letu 2021. Elektrarne na distribucijskem sistemu so v letu 2022 skupaj proizvedle 1.012 GWh električne energije, kar je osem odstotkov manj kot leto prej. Od tega je bilo evidentirano 28 odstotkov skupne proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn, 27 odstotkov iz hidroelektrarn, 25 odstotkov iz SPTE naprav, 12 odstotkov iz elektrarn na bioplin, štirje odstotki iz elektrarn na biomaso, trije odstotki iz baterijskih hranilnikov in en odstotek iz vetrnih elektrarn.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v letu 2022 znašal 12.792 GWh oziroma 57,1 odstotka in oddaja v tujino (izvoz) 8.753 GWh oziroma 39,1odstotka celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijski sistem, je znašala 11.152 GWh oziroma 49,8 odstotka, zaprtih distribucijskih sistemov 1.203 GWh oziroma 5,4 odstotka, neposrednih odjemalcev na prenosnem sistemu 96 GWh oziroma 0,4 odstotka ter poraba ČHE Avče 341 GWh oziroma 1,5 odstotka bruto odjema električne energije. Gledano po napetostnih nivojih je znašal neto odjem na 110- kV napetostnem nivoju 563 GWh, na 1-35-kV nivoju 5.235 GWh in na 0,4-kV nivoju 6.654 GWh. Poraba gospodinjskih odjemalcev (na 0,4-kV napetostnem nivoju) je v letu 2022 znašala 3.493 GWh in je bila za štiri odstotke nižja kot leta 2021. Izgube na prenosnem in distribucijskem sistemu so v letu 2022 znašale 845 GWh, kar predstavlja 3,8 odstotka bruto odjema električne energije. Skupni odjem končnih odjemalcev (vključno z odjemom ČHE Avče in izgubami) je tako znašal 13.638 GWh.

Poraba električne energije se je v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 pri odjemalcih na distribucijskem sistemu zmanjšala za tri odstotke, poraba zaprtih distribucijskih sistemov je bila nižja za enajst odstotkov, neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju pa nižja za sedem odstotkov. V letu 2022 je evidentiran za en odstotek večji izvoz električne energije kot v letu 2021. Za pokritje vseh potreb končnih porabnikov v Sloveniji (z vključenimi izgubami) je v letu 2022 statistična pokritost porabe z domačo proizvodnjo električne energije znašala 70 odstotkov. Primanjkljaj električne energije je bilo tako treba zagotoviti s povečanim uvozom. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem sistemu so bile v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 večje za en odstotek.

Polona Bahun
O avtorju