Obnovljivi viri

Občinam dodatna sredstva za spodbujanje izrabe vetrne energije

Vlada je sprejela Uredbo o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav, in sicer naj bi to znašalo 200 tisoč evrov na MW inštalirane moči vetrnih elektrarn.

Občinam dodatna sredstva za spodbujanje izrabe vetrne energije

Vlada je na podlagi določbe Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije izdala Uredbo o enkratnem nadomestilu občini za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav. Omenjeni zakon predpisuje, da lahko Vlada za spodbujanje uvajanja vetrnih proizvodnih naprav določi enkratno nadomestilo za občino, v kateri je postavljena vetrna proizvodna naprava. Enkratno nadomestilo se občini izplača po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, vezano pa je na inštalirano moč naprave. Ker je v zakonu tudi določeno, da se nadomestilo plača za nove postavljene proizvodne naprave, uredba določa, da se nadomestilo izplača za naprave, ki so priključene v omrežje.

Nadomestila se bodo izplačevala iz sredstev za izvajanje podpor, s katerimi sicer upravlja center za podpore. Ker gre v primeru vetrnih proizvodnih naprav lahko tudi za vetrna polja, sestavljena iz več ločenih vetrnih generatorjev (oziroma vetrnic), obstaja verjetnost, da v okviru ene proizvodne naprave posamezne vetrnice stojijo na območju dveh ali več občin. V tem primeru so vse občine, na območju katerih stojijo vetrnice, upravičene do nadomestila, ki se odmeri v sorazmernem deležu glede na inštalirano moč posameznih vetrnic.

Osnova za nadomestilo je vezana na inštalirano moč proizvodne naprave in znaša 200 tisoč evrov na 1 MW inštalirane moči proizvodne naprave, pri čemer se bodo nadomestila podeljevala le za večje vetrne elektrarne z inštalirano močjo večjo od 1 MW. Uredba poleg predpisane višine nadomestila določa tudi, kako poteka plačevanje nadomestila ter namene, za katere občina lahko porabi ta sredstva. 

Brane Janjič
O avtorju