Energetika

Odjem električne energije lani za sedem odstotkov manjši kot leta 2022

Direktorat za energijo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je objavil podatke bilance prevzema in oddaje električne energije v prenosnem in distribucijskem sistemu v Sloveniji za leto 2023. 

Odjem električne energije lani za sedem odstotkov manjši kot leta 2022

Domača proizvodnja je v slovenski elektroenergetski sistem prispevala 11.533 GWh električne energije. Odjem končnih odjemalcev je znašal 12.688 GWh, kar je sedem odstotkov manj kot leta 2022. V Sloveniji smo v letu 2023 z domačo proizvodnjo pokrili 91odstotkov porabe električne energije končnih odjemalcev.

V obdobju januar - december 2023 je znašal skupni prevzem električne energije 23.308 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 14.194 GWh oziroma 61 odstotkov in prevzem iz tujine (uvoz) 9.114 GWh oziroma 39 odstotkov vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem sistemu, ki je znašal 12.956 GWh oziroma 56 odstotkov skupaj prevzete električne energije, in prevzem od proizvodnje na distribucijskem sistemu v višini 1.238 GWh oziroma pet odstotkov skupaj prevzete električne energije. Domača proizvodnja (z upoštevanjem slovenskega 50-odstotnega deleža proizvodnje iz JE Krško) je v slovenski elektroenergetski sistem v letu 2023 prispevala 11.533 GWh električne energije, kar je 21 odstotkov več kot v letu 2022. Prevzem električne energije iz tujine, ki je v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja, je bil v letu 2023 za 11 odstotkov nižji kot leto prej.

V letu 2023 je celotna proizvodnja električne energije iz NE Krško znašala 5.323 GWh, kar je na podobnem nivoju kot v letu 2022. Proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem sistemu je v letu 2023 znašala 4.792 GWh in je bila zaradi nadpovprečne hidrologije za več kot polovico višja kot leto prej. Proizvodnja iz termoelektrarn na prenosnem sistemu se z opuščanjem fosilnih goriv še naprej zmanjšuje. Tako je v letu 2023 skupna proizvodnja električne energije iz teh enot znašala 2.841 GWh, kar je enako kot leto prej. Elektrarne na distribucijskem sistemu so v letu 2023 oddale v omrežje skupaj 1.238 GWh proizvedene električne energije, kar je 22 odstotkov več kot leto prej. Od tega je bilo evidentiranih 32 odstotkov oddaje električne energije iz hidroelektrarn, 29 odstotkov iz sončnih elektrarn, 23 odstotkov iz SPTE naprav, devet odstotkov iz elektrarn na bioplin, trije odstotki iz elektrarn na biomaso, trije odstotki iz baterijskih hranilnikov in en odstotek iz vetrnih elektrarn.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v letu 2023 znašal 11.847 GWh oziroma 50,8 odstotka in oddaja v tujino (izvoz) 10.620 GWh oziroma 45,6 odstotka celotnega bruto odjema. Poraba električne energije odjemalcev, priključenih na distribucijski sistem, je znašala 10.523 GWh oziroma 45,1 odstotka, zaprtih distribucijskih sistemov 852 GWh oziroma 3,7 odstotka, neposrednih odjemalcev na prenosnem sistemu 66 GWh oziroma 0,3 odstotka ter poraba ČHE Avče 406 GWh oziroma 1,7 odstotka bruto odjema električne energije. Gledano po napetostnih nivojih je znašal neto odjem na 110 kV napetostnem nivoju 469 GWh, na 1-35 kV nivoju 4.811 GWh in na 0,4 kV nivoju 6.161 GWh. Poraba gospodinjskih odjemalcev (na 0,4 kV napetostnem nivoju) je v letu 2023 znašala 3.386 GWh in je bila za tri odstotke nižja kot leta 2022. Izgube na prenosnem in distribucijskem sistemu so v letu 2023 znašale 841 GWh, kar predstavlja 3,6 odstotka bruto odjema električne energije. Skupni odjem končnih odjemalcev (vključno z odjemom ČHE Avče in izgubami) je tako znašal 12.688 GWh.

Poraba električne energije se je v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 pri odjemalcih na distribucijskem sistemu zmanjšala za šest odstotkov, poraba zaprtih distribucijskih sistemov je bila nižja za 29 odstotkov, neposrednih odjemalcev na prenosnem omrežju pa nižja za 31odstotkov. V letu 2023 je evidentiran za 21odstotkov večji izvoz električne energije kot v letu 2022. Za pokritje vseh potreb končnih porabnikov v Sloveniji (z vključenimi izgubami) je v letu 2023 statistična pokritost porabe z domačo proizvodnjo električne energije znašala 90,9 odstotka. Primanjkljaj električne energije je bilo treba zagotoviti z uvozom. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem sistemu so bile v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 manjše za 0,5 odstotka.

Polona Bahun
O avtorju