Energetika

Petrol v novo leto z ambicioznimi cilji

Iz poslovnega načrta Petrola za leto 2012 je razvidno, da ima ta družba tudi letos drzne cilje na področju energetike.
Petrol v novo leto z ambicioznimi cilji

Strateški poslovni načrt skupine Petrol za obdobje 2010 - 2014 je temeljni korporativni dokument, v katerem je skozi poslanstvo, vizijo, vrednote, cilje in strategije opredeljena poslovna prihodnost te družbe za obdobje 2010 - 2014. 

Postopen izhod iz gospodarske krize

Na poslovanje skupine Petrol bodo tudi letos pomembno vplivali naslednji, pogosto soodvisni dejavniki: gospodarske razmere v Evropski uniji, JV Evropi in ZDA, gibanje tečaja ameriškega dolarja ter gibanje cen na naftnem trgu.

Pomembne determinante domačega poslovnega okolja pa so domače povpraševanje in gospodarska rast, menjalni tečaj ameriškega dolarja ter ukrepi, s katerimi država regulira cene in trg energentov. Za poslovno okolje v obdobju 2010 - 2014 se predvideva stabilizacija gospodarskih razmer in postopen izhod iz gospodarske krize.

Skupina Petrol bo svoje poslanstvo uresničevala preko svojih temeljnih poslovnih področij, kot so naftno - trgovska dejavnost na slovenskem trgu, naftno - trgovska dejavnost na trgih JV Evrope in energetska dejavnost, ki obsega področje prodaje in distribucije zemeljskega in utekočinjenega naftnega plina, toplote, elektrike ter področje energetskih in okoljskih rešitev. Delovala bo na trgih Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Kosova.

Vodili sta kakovost in poslovna odličnost

Glavne strateške usmeritve razvoja skupine Petrol so zagotavljanje rasti, povečevanje donosnosti poslovanja in povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega. S premišljeno naložbeno politiko naj bi zagotovili večjo donosnost sredstev, bili usmerjeni v zagotavljanje finančne stabilnosti, vodili pri njihovem poslovanju pa sta kakovost in poslovna odličnost.

Kot so zapisali v omenjenem dokumentu, jim bodo doseganje strateških ciljev omogočile aktivnosti, ki se nanašajo na področja prodaje, marketinga, nabave naftnih derivatov in trgovskega blaga, logistike naftnih derivatov in trgovskega blaga in razvoja klasičnih in alternativnih goriv. Uresničevanja strateških ciljev se bodo lotili z aktivno prodajno politiko, skrbno načrtovano širitvijo maloprodajne mreže in uvajanjem novih storitev na in ob bencinskih servisih, širili in dopolnjevali pa bodo tudi ponudbo na drugih energetskih področjih.

Iz energetske dejavnosti letos 226,8 milijona evrov prihodkov

Petrolov plan energetske dejavnosti obsega področje plina in toplote, proizvodnjo, prodajo in distribucijo električne energije ter področje okoljskih in energetskih rešitev. Za energetsko dejavnost za leto 2012 planirajo 226,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 28 odstotkov več od ocene za leto 2011. 

V letu 2012 bodo v skupini Petrol upravljali s 30 koncesijami za oskrbo s plinom (od tega 24 za oskrbo z zemeljskim plinom, 6 pa za oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom). Kupce bodo oskrbovali preko 2.881 plinohramov za prodajo utekočinjenega naftnega plina, od tega 2.485 v Sloveniji in 396 na trgih JV Evrope, kar je 290 več od ocene za leto 2011. (mj)  

Več na: www.petrol.si/o-petrolu/strateske-usmeritve