Obnovljivi viri

Plavajoča sončna elektrarna Družmirje priložnost za razvoj Šaleške doline

Plavajoča sončna elektrarna bo zavzemala največ polovico površine jezera, njena inštalirana moč pa naj bi bila do okoli 140 megavatov. Plavajoča sončna elektrarna bo načrtovana na način, da bosta ohranjena tako ekološko kot kemijsko stanje Družmirskega jezera, upoštevane pa bodo tudi ekološke zahteve ribjega življa, ptic in drugih živalskih vrst.

Plavajoča sončna elektrarna Družmirje priložnost za razvoj Šaleške doline

Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda nam nalaga tudi pripravo nadomestnih projektov in novih dejavnosti, ki bodo omogočale nadaljnji razvoj Šaleške doline, njenega gospodarstva in turizma ter prispevale k dobrobiti lokalnega prebivalstva. V skladu s tem so tudi načrti skupine HSE usmerjeni v razvoj naprednih tehnologij, s katerimi bodo električno in toplotno energijo tudi v prihodnje proizvajali varno, zanesljivo, hkrati pa okolju prijazneje kot danes. 
Eden izmed projektov, s katerim bi to lahko v Šaleški dolini dosegli, je plavajoča sončna elektrarna na Družmirskem jezeru, ki bi bila, če bo projekt potrjen, na zahodnem delu umeščena 150 do 200 metrov, na jugozahodnem pa tudi do 400 metrov od obale in zavzemala največ polovico površine jezera. Njena inštalirana moč bo predvidoma do okoli 140 megavatov, z ureditvijo jezera pa se bodo odprle tudi dodatne možnosti za namene turizma, športa in rekreacije. Velik del Družmirskega jezera in celotna njegova obala bosta tako dolgoročno namenjena za vodne in obvodne dejavnosti, na brežinah bodo izvedene sprehajalne poti. 

V Skupini HSE si želijo, da bi bila lokalna javnost o projektu plavajoče sončne elektrarne redno in celovito obveščena, zato bodo v ta namen v občini vzpostavili tudi posebno informacijsko točko, kjer bo mogoče dobiti vse potrebne informacije o tem projektu. 

V Skupini HSE ob tem še poudarjajo, da se zavedajo, da vsak poseg v prostor predstavlja spremembo. Za to, da bi bili rezultati teh posegov pozitivni, pa je pomembno tvorno povezovanje vseh deležnikov. Holding Slovenske elektrarne, Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje pri načrtovanju in izvajanju energetskih projektov ves čas proaktivno, redno in zgledno sodelujejo z občino Šoštanj ter pomembno prispevajo v njen proračun. Tako so samo lani vanj prispevali dobrih 7 milijonov evrov, v zadnjih šestih letih pa kar 37,3 milijona evrov, in sicer iz naslova plačil stavbnih zemljišč, taks za obremenjevanje okolja, plačila rudarske koncesije ter podpore lokalnim društvom in organizacijam v obliki sponzorstev in donacij. Kot pravijo v HSE, so se vsa ta sredstva prelila v razvoj občine kot tudi v boljše bivalne pogoje lokalnega prebivalstva. HSE, TEŠ in PV pa so z materialnimi in finančnimi donacijami aktivno pomagale lokalnim skupnostim tudi po katastrofalnih poplavah, ki so avgusta 2023 prizadele Slovenijo in z njo Šaleško dolino. 

Skupina HSE igra pomembno vlogo ne le pri zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe države z električno energijo ter proizvodnji toplotne energije za daljinsko ogrevanje Šaleške doline, ampak tudi pri razvoju lokalnega okolja. Energetika namreč prebivalcem doline zagotavlja tudi delovna mesta ter zanesljiv vir električne in toplotne energije, ki je zaradi centralne proizvodnje mnogo čistejši od individualnih kurišč. Ni nezanemarljivo dejstvo, da je skupina HSE kljub delovanju edine premogovne elektrarne v Sloveniji, Termoelektrarne Šoštanj, v zadnjem desetletju za približno 1.400.000 ton oziroma za kar trideset odstotkov zmanjšala izpuste emisij ogljikovega dioksida (CO2) ter za 75 odstotkov izpuste žveplovega dioksida (SO2) in dušikovih oksidov (NOx).
K doseganju ogljične nevtralnosti, s tem pa čiste(jše) oskrbe lokalnega prebivalstva z električno energijo, bodo pomembno prispevali tudi projekti, kakršen je plavajoča sončna elektrarna Družmirje.
 

Brane Janjič
O avtorju