Energetika

Projekt pametnih skupnosti naj bi kmalu zaživel

Če bodo dogovori z japonskimi partnerji uspešni, naj bi ga zagnali že v prvi polovici prihodnjega leta.
Projekt pametnih skupnosti naj bi kmalu zaživel
Vlada je včeraj  podprla izvedbo mednarodnega demonstracijskega projekta pametnih skupnosti in pametnih omrežij v Republiki Sloveniji, s čimer naj bi bil ta projekt korak bliže uresničitvi.
Izvedba demonstracijskega projekta, ki se bo v primeru pozitivnih dogovorov začela v prvi polovici 2016, pomeni nadgradnjo sodelovanja med slovenskimi in japonskimi podjetji in sodelovanja med Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) in Japonsko agencijo za napredne energetske in industrijske tehnologije (NEDO).
Izvedba demonstracijskega projekta pametnih skupnosti in pametnih omrežij pomeni preizkus delovanja razvitih novih tehnologij in rešitev v okolju delujočih pametnih omrežij in bo prispevala tudi k energetskemu cilju vzpostavitve celostnega koncepta pametnega elektroenergetskega omrežja. Japonsko-slovensko sodelovanje in izvedba demonstracijskega projekta imata tudi cilj spodbujati dolgoročna strateška partnerstva, uporabo sistemskih sprememb v aplikacijah, ki še niso na tržišču ter ustrezno uporabo prostorskih in demografskih značilnosti Slovenije.
Za potrebe definiranja demonstracijskega projekta sta slovenska in japonska stran pripravili študijo izvedljivosti. Na podlagi ugotovitev te skupne študije bodo potekali dogovori o izvedbi demonstracijskega projekta in sklenitvi sporazuma o sodelovanju med slovenskimi in japonskimi predstavniki v projektu.
Za sodelovanje in izvedbo demonstracijskega projekta bo Slovenija z ukrepom spodbujanja raziskav in razvoja namenila finančna sredstva za izvedbo demonstracije slovenskih tehnoloških rešitev za področja integriranega sistema upravljanja distribucijskih omrežij, upravljanja s porabo električne energije in celostnega upravljanja z energijo v okviru pametnih omrežij v Republiki Sloveniji.
Izvedba demonstracijskega projekta v Sloveniji bo omogočila tehnološko, projektno in poslovno sodelovanje med slovenskimi in tujimi podjetji, ki so vodilna na področju naprednih industrijskih in energetskih tehnologij. S tem se bodo odprle realne možnosti za uveljavljanje slovenskega znanja, kot tudi za vzpostavitev poslovnega sodelovanja ter vključitev slovenskih podjetij v večje mednarodne projekte v EU in po svetu.
K doseganju ciljev bo prispevalo tudi povezovanje deležnikov na strani ponudbe in povpraševanja v sinergiji z naložbami, predvidenimi v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, tematski cilj 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja.
Kot je znano, omenjeni projekt močno podpira tudi Tehnološka platforma za pametna omrežja, ki je že leta 2012 pripravila program razvoja pametnih omrežij z vizijo in strategijo na tem področju in naj bi vključevala tako elektrogospodarstvo kot industrijo. Opertivni načrt je tedaj pokazal, da bi lahko z naložbami v pametna omrežja v višini 320 milijonov evrov do leta 2020 lahko do leta 2030 dosegli 500 milijonov evrov neto učinka. (bj)
Brane Janjič
O avtorju