Energetika

SODO se aktivno vključuje v razvoj pametnih omrežij

Optimalno koriščenje zmogljivosti distribucijskega omrežja bo moč zagotoviti le z uporabo naprednih tehnologij.
SODO se aktivno vključuje v razvoj pametnih omrežij

Kako se družba SODO vključuje v aktivnosti na področju razvoja pametnih omrežij v elektrodistribuciji? Katere učinke naj bi dosegli z uvajanjem naprednega sistema za merjenje električne energije?

»Elektrodistribucijsko omrežje je v zadnjem obdobju izpostavljeno številnim spremembam, ki so narekovane s strani uporabnikov, tako odjemalcev kot proizvajalcev. Na drugi strani pa razvoj tehnologije omogoča učinkovitejše izvajanje distribucije električne energije, pa tudi storitve za uporabnike mrežja. Da bo distribucijski operater lahko optimalno izkoristil obstoječe zmogljivosti omrežja, bo nujna uporaba naprednih tehnologij oz. razvoj pametnih omrežij, kar pa najprej zahteva zmogljivo in zanesljivo distribucijsko omrežje,« je poudaril direktor družbe SODO mag. Matjaž Vodušek.

Na ravni EU je namenjenih veliko sredstev za razvoj prav na področju pametnih omrežij. V distribucijskih podjetjih se izvajajo številni projekti, med njimi tudi slovensko-japonski demonstracijski projekt pametnih omrežij, v katerem sodeluje več slovenskih podjetij. S sodelovanjem v tem projektu bodo v sistemu pridobili nova znanja in izkušnje, ki bodo še kako potrebna pri razvoju pametnih omrežij v Sloveniji.

»Družba SODO aktivno sodeluje tudi pri čezmejnem slovensko–hrvaškem projektu SINCRO.GRID iz programa Instrument za povezovanje Evrope, ki bo potekal vse do leta 2021. Tu sodelujejo sistemska operaterja (slovenski ELES in hrvaški HOPS) ter distribucijska operaterja električne energije (hrvaški HEP-ODS in slovenski SODO). Takšna sestava partnerjev v projektu – dva sistemska operaterja prenosnega sistema in dva distribucijska operaterja električne energije iz dveh različnih držav - je bila nujni pogoj za pridobitev sredstev za sofinanciranje tega projekta iz evropskih sredstev,« je povedal mag. Vodušek.

Vzpostavljanje virtualnega centra za obnovljive vire

V omenjenem projektu bodo integrirane nove napredne tehnologije in elementi, ki bodo povezani preko virtualnega meddržavnega centra z vključeno napredno obdelavo podatkov. Konkretno je v tem projektu družba SODO vključena v vzpostavitev virtualnega meddržavnega centra za obnovljive vire, v okviru katerega bo zagotovila ustrezno informacijsko telekomunikacijsko infrastrukturo in nadgradila obstoječ sistem napovedovanja odjema in proizvodnje električne energije iz razpršenih virov.

Poleg tega je mag. Vodušek še omenil, da  družba SODO aktivno sodeluje tudi pri projektu STORES, ki se izvaja v okviru programa Interreg Mediteran 2016 – 2017, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ERDF). Cilj projekta je razvoj in potrditev izboljšane politike lastne uporabe energije s pomočjo uporabe razpršenih virov energije v kombinaciji s sistemi za shranjevanje energije, ki so prilagojeni za slovenski prostor.

Konkretna naloga družbe SODO v tem projektu je po sogovornikovih besedah predvsem sodelovanje pri oblikovanju tehničnih rešitev za instalacijo naprav za proizvodnjo in hranjenje, pri oblikovanju tarif, oblikovanju predlogov politik in pogojev priključevanja na elektrodistribucijsko omrežje.