Energetika

Sprememba aktov o ustanovitvi družbe ELES in Borzen

Akta se dopolnjujeta predvsem v delu, ki se nanašajo na odločanje Skupščine družbe, na pristojnosti nadzornega sveta in na pristojnosti direktorja.

Sprememba aktov o ustanovitvi družbe ELES in Borzen

V primeru Elesa je nadzorni svet skupščini predlagal, da deloma spremeni razmerja v družbi tako, da bo omogočen učinkovitejši nadzor nad vodenjem poslov družbe. Predlagane so spremembe, da se za določene vrste poslov, ki so strateške narave, zahteva soglasje skupščine kadar skupna vrednost takšnih poslov v zvezi z določeno pravno osebo presega vrednost dva milijona evrov. Med drugim se v 17. členu tudi širi pristojnost nadzornega sveta v smeri, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Prepis navedene pristojnosti je predlagan z namenom, da se izključi možnost razlage Akta na način, da družbenik s tem, ko je že sam v Aktu določil, da je nekatere vrste poslov dopustno opraviti le s soglasjem nadzornega sveta, že v celoti zajel obseg poslov, za opravo katerih je potrebno soglasje nadzornega sveta. Primeroma lahko tako opravo določenih vrst poslov nadzorni svet veže na njegovo soglasje, kot so odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin, pridobivanje ali odtujevanje kapitalskih deležev v drugih družbah (v primerih, ko ne gre za pristojnost skupščine, ki je le deloma glede hčerinskih družb – prim. 15. člen Akta), soglasja za odločitve, ki vplivajo na kapital družbe, v katerih je kapitalsko udeležen ELES (npr. povečanja in zmanjšanja osnovnega kapitala, materialna statusna preoblikovanja družb) in tako naprej.
Podani so bili tudi nomotehnični popravki pri imenovanju in razrešitvi direktorja in pri posredovanju četrtletnih poročil. Poleg tega se določa prag milijon evrov, kjer mora direktor pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za sklenitev pravnih poslov, katerih vrednost (posamično, ali skupaj s povezanimi posli) presega  milijon evrov. Omenjena omejitev pa se ne nanaša na sklepanje depozitnih poslov z bankami, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

V Aktu o ustanovitvi družbe Borzen pa je bil dopolnjen 15. člen, pri čemer se spremembe nanašajo na odločanje o delnicah in poslovnih deležih družbe, predvsem pri pridobitvah, odsvojitvah ali obremenitvah. Jasneje so opredeljene tudi pristojnosti nadzornega sveta, in sicer, da nadzorni svet izdaja obrazloženo mnenje, kot je odločitev v pristojnosti skupščine za razpolaganje s poslovnimi deleži družbe. Jasno je opredeljeno tudi h katerim pravnim poslom daje nadzorni svet soglasje direktorju, ko gre za upravljanje z naložbami in, da mora direktor pridobiti soglasje nadzornega sveta k pravnemu poslu o naložbenju sredstev, ki jih ima družba v upravljanju (razen za naložbe v banke znotraj območja EU ter za naložbe z jamstvom Republike Slovenije) in k vsakršnemu razpolaganju z nepremičninami v višini nad 750.000 evrov. Spremenjen je tudi 25. člen, ki opredeljuje predčasno prenehanje mandata direktorja, kjer je bilo besedilo tega člena usklajeno z določbami ZGD-1.

Brane Janjič
O avtorju