Obnovljivi viri

Za subvencioniranje sončnih elektrarn namenjenih 90 milijonov evrov

Borzen je objavil dva javna poziva za dodelitev subvencij za samooskrbne sončne elektrarne za fizične osebe brez net meteringa in dodelitev pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev pravnim osebam za investicije v nove proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE ter za hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo energije.

Za subvencioniranje sončnih elektrarn namenjenih 90 milijonov evrov

Prvi javni poziv je namenjen nakupu in vgradnji naprav za individualno in skupnostno samooskrbo z električno energijo gospodinjskih odjemalcev, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije, ter prigrajenih baterijskih hranilnikov električne energije na podlagi nove Uredbe o samooskrbi.

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji stavba, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo; etažni lastnik ali solastnik zemljišča, na katerem stoji posamezni del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo; ali družinski član lastnika ali solastnika zemljišča, na  katerem stoji  stavba  ali  posamezni  del stavbe, ki bo samooskrbovan s proizvedeno električno energijo.
Upravičeni stroški posamezne naložbe so: nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije, nakup in vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije in naprave za shranjevanje električne energije (baterijski hranilnik električne energije), pripadajoča električna inštalacija in oprema, priprava in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 30 milijonov evrov, od tega je pet milijonov evrov namenjenih za skupnostne elektrarne, preostalih 25 milijonov evrov pa za individualne elektrarne. Višina naložbene pomoči znaša 675 evrov za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 40 odstotkov upravičenih stroškov naložbe; 250 evrov za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 odstotkov upravičenih stroškov naložbe; 725 evrov za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 45 odstotkov upravičenih stroškov naložbe; ter 300 evrov za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za skupnostno samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, in sicer za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest.

Pogoji za dodelitev naložbene pomoči so zaključena naložba, naložba izvedena od vključno 1. januarja dalje, že obratujoča naprava ob oddaji vloge, popolno in pravočasno oddana vloga ter v primeru skupnostne elektrarne gospodinjskih odjemalcev sklenjena pogodba o uporabi sistema v roku enega leta od dokončnosti pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev.

V okviru drugega javnega poziva se bo pomoč dodeljevala za naložbe v nakup in vgradnjo nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom, in sicer za: proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije ter hranilnik električne energije, ki je prigrajen k novi proizvodni napravi (OVE – elektrika).

Na javnem pozivu lahko sodeluje prijavitelj, ki je vpisan v sodni oziroma poslovni register, izkazuje registrirano dejavnost glede proizvodnje električne energije in je hkrati pravna oseba, zadruga, fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, kar vključuje tudi status nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samoupravna lokalna skupnost.

Prijavitelj je upravičen do pridobitve pomoči ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: pomoč se za iste skupne stroške ne sme kombinirati z drugo pomočjo, prijavitelj ni podjetje v težavah, prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom, prijavitelj nima neporavnanih vračil za preveč izplačane pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance, prijavitelj nima na dan prijave neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, razen če vrednost teh zapadlih neplačanih obveznosti ne presega 50 evrov, prijavitelj ima na dan oddaje vloge predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih dveh let od dneva prijave, za prijavitelja, ki je oseba, subjekt ali organ, in podjetje, ki je v lasti oseb, subjektov ali organov oziroma jih te osebe obvladujejo, ali podjetje, dejavno v industrijskih panogah, ne veljajo sankcije, ki jih je EU sprejela zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

Prijavitelj mora v vlogi navesti skupne stroške projekta, pri čemer so skupni stroški projekta le tisti stroški, ki so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta. Stroški, ki so dejansko nastali za izvedena dela, storitve in za dobavljeno blago. Stroški, ki nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti. Ter stroški, ki temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah. Dodatno mora prijavitelj izpolnjevati v javnem pozivu navedene trajnostne in tehnične pogoje ter dodatne pogoje za posamezni tip naprave.

Najvišja višina pomoči je definirana v evrih/kW priključne moči za proizvodne naprave in v evrih/kWh kapacitete hranilnika energije in je določena za vsak tip naprave posebej.
Skupno dodeljena pomoč posameznega projekta v nobenem primeru ne sme presegati intenzivnosti pomoči v višini 45 odstotkov skupnih stroškov projekta za veliko podjetje, pri čemer se intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč dodeljeno malim in mikro podjetjem oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč dodeljeno srednjim podjetjem. Intenzivnost pomoči se izračuna na podlagi posamezne višine podpore glede na tehnologijo in dejanske skupne stroške projekta in znaša: do 45 odstotkov skupnih stroškov za velika podjetja, do 55 odstotkov skupnih stroškov za srednja podjetja, do 65 odstotkov skupnih stroškov za mikro in mala podjetja. Maksimalna skupna vrednost dodeljene pomoči posameznemu podjetju za posamezen projekt ne sme presegati 25 milijonov evrov pomoči. Stopnja intenzivnosti pomoči za vse ostale upravičence, ki niso podjetja, se smiselno določa po istih kriterijih kot za podjetja.  
Skupna višina razpisanih sredstev po tem javnem pozivu znaša 60 milijonov eurov, od tega je pet milijonov namenjenih za tip A 1.5. fotonapetostna elektrarna – skupnostna, preostalih 55 milijonov pa za preostale tipe naprav.

Oddaja elektronskih vlog za samooskrbne naprave fizičnih oseb bo mogoča od 17. junija dalje, za investicije pravnih oseb v proizvodnjo in shranjevanje elektrike iz sončne energije pa od 8. julija dalje.

Polona Bahun
O avtorju