Obnovljivi viri

Določena višina sredstev iz prispevka za delovanje Centra za podpore

Višino sredstev določi vlada na podlagi sprejetega letnega programa dela in finančnega načrta družbe.

Določena višina sredstev iz prispevka za delovanje Centra za podpore

Vlada je določila višino sredstev iz prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom (SPTE) in iz obnovljivih virov energije (OVE) za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti Centra za podpore v višini 1,1 milijona evrov za leto 2022, od tega 850 tisoč evrov za delovanje Centra za podpore, 100 tisoč evrov za vzpostavitev kontaktne točke in 75 tisoč evrov za izvajanje nalog kontaktne točke.
Zakon o spodbujanju rabe OVE namreč določa, da Center za podpore sredstva za svoje delovanje pridobiva iz prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz SPTE in OVE, višino sredstev pa določi vlada na podlagi sprejetega letnega programa dela in finančnega načrta družbe.
Letni program dela za obdobje 2022-2024 je nadzorni svet sicer potrdil 24. novembra lani, ta pa predstavlja podlago za Letni načrta upravljanja kapitalskih naložb RS v upravljanju vlade za leto 2022, ki ga je slednja sprejela na svoji 10. seji 28. julija letos.

Center za podpore, ena od nalog družbe Borzen, je skladno z energetsko zakonodajo operativni izvajalec podporne sheme za okolju prijazne načine proizvodnje električne energije. Podporne sheme so instrument državne pomoči (subvencij), potrjen s strani EU, ki z višjimi odkupnimi cenami omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE, potrebnih za dosego ciljev Slovenije glede deleža uporabe OVE v končni porabi energije.
Dejavnost Centra za podpore obsega: upravljanje s sredstvi prispevkov, sklepanje pogodb o podporah in izplačevanje podpor, odkup električne energije od proizvajalcev in dodeljevanje naložbene pomoči za naprave za samooskrbo, prodaja odkupljene električne energije na trgu na dražbi ali z razpisom oziroma na energetski borzi, obravnava pobud in pridobivanje ponudb investitorjev ali promotorjev za sodelovanje Slovenije v mehanizmih mednarodnega sodelovanja za doseganje deleža energije iz OVE, zagotavljanje delovanja, tehničnega upravljanja in vzdrževanja registra potrdil o izvoru, izvajanje nalog kontaktne točke, izdajanje pravil za delovanje Centra za podpore po javnem pooblastilu ter pripravo smernic in mnenj v postopkih priprave prostorskih aktov za področje energije iz OVE v skladu z zakonom, ki ureja ureditev prostora.
Poleg  tega Center za podpore pod blagovno znamko TRAJNOSTNA ENERGIJA  opravlja tudi dejavnosti povezane z informiranjem, ozaveščanjem ter usposabljanjem različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo OVE.

Polona Bahun
O avtorju