Energetika

ELES aktivno stopa po poti inovativnosti

V družbi so na svetovni dan inovativnosti pripravili revijo NOVO.
ELES aktivno stopa po poti inovativnosti

V njej na enem mestu predstavljajo inovacijske projekte skozi oči zaposlenih, ki so v te projekte dnevno vpeti, ter nova področja, na katera se v družbi podajajo. Predstavljeni projekti omogočajo velike sinergijske učinke, večjo ekonomsko učinkovitost in najpomembnejše – zanesljivo, varno obratovanje elektroenergetskega sistema republike Slovenije. Vse skladno z novim poslanstvom družbe: za stabilnost, učinkovit razvoj družbe in prehod v brezogljično Slovenijo in regijo.

ELES zadnja leta veliko sredstev in energije namenja izvajanju strateško inovacijskih aktivnosti. V družbi se namreč zavedajo, da izpolnjevanje zavez k prehodu v brezogljično družbo od vseh zahteva hitrejše prilagajanje in iskanje novih rešitev z namenom zanesljivega prenosa električne energije do odjemalcev.
Zaradi pospešene elektrifikacije in stremljenja k brezogljičnosti so spremembe v energetiki danes veliko hitrejše in zahtevajo tudi hitrejše prilagajanje. Zato v Elesu še več energije in sredstev vlagajo v iskanje novih rešitev, ki bodo omogočile, da bo, kljub vsem spremembam industriji in gospodinjstvom cenovno ugodna električna energija na voljo tudi v bodoče.

Ker so izzivi, s katerimi se soočajo sistemski operaterji prenosnih elektroenergetskih omrežij, res kompleksni, je nujno povezovanje tako med sistemskimi operaterji kot z drugimi akterji na področju elektroenergetike, raziskovalnih ustanov ter industrije in gospodinjstev. Tako so v Elesu zgradili mrežo podobno usmerjenih slovenskih in mednarodnih družb in organizacij, s katerimi so zasnovali številne inovativne projekte na področju obratovanja, digitalizacije, vključevanja aktivnih odjemalcev, oblikovanja novih trgov, načrtovanja omrežja, varovanja kritične infrastrukture in drugega. Da so rezultati teh projektov pomembni tudi v mednarodnem prostoru, dokazujeta mednarodni nagradi za projekta NEDO in FutureFlow.

V preteklih letih so se v Elesu povezali s številnimi strokovnjaki in skupaj z njimi uspeli pridobiti sredstva za številne strateško inovacijske projekte v vrednosti skoraj 300 milijonov evrov. Elesove aktivnosti v teh projektih so ocenjene na več kot 100 milijonov evrov, višina pridobljenih nepovratnih sredstev pa znaša več kot 50 milijonov evrov.

Ker pa je za trajnostni prehod v brezogljično družbo potrebno povezovanje ne samo v energetiki, ampak tudi z drugimi sektorji, kot so promet, plin, ogrevanje in hlajenje, so v Elesu začeli oblikovati tudi čezsektorska partnerstva. Le s sodelovanjem in skupnim načrtovanjem bo elektrifikacija teh sektorjev res trajnostna.
V družbi odlično sodelujejo tudi z regulatorjem, ki postavlja okvire delovanja elektroenergetskega sektorja. Z znanjem in izkušnjami zaposlenih v družbi so veliko prispevali k oblikovanju regulativnih okvirov, ki bodo omogočili prehod v brezogljično elektroenergetiko in aktivno vlogo odjemalcev električne energije na elektroenergetskem trgu.

Kot je v uvodnem nagovoru poudaril direktor družbe ELES mag. Aleksander Mervar, so na tej poti veliko že naredili, veliko nalog pa je še pred njimi. Vendar se jih ne bojijo. Skupaj se jih bodo lotili strokovno in odgovorno.

Polona Bahun
O avtorju