Energetika

Evropski sistemski operaterji omrežij v skupni razvoj digitalnega dvojčka električnega omrežja EU

Združenji evropskih sistemskih operaterjev prenosnega in distribucijskega omrežja sta podpisali izjavo o nameri za vzpostavitev digitalnega dvojčka evropskega električnega omrežja, katerega cilj je usklajevanje naložb za spodbujanje digitalizacije energetskega sistema.

Evropski sistemski operaterji omrežij v skupni razvoj digitalnega dvojčka električnega omrežja EU

Digitalne tehnologije bodo namreč ključnega pomena za podporo zmanjšanju odvisnosti Evrope od oskrbe in uvoza fosilnih gorivi, hkrati pa bodo prispevale k izgradnji cenovno dostopnega, varnega, trajnostnega in neodvisnega evropskega energetskega sistema. Da bi dosegli ta cilj, je Evropska komisija poudarila potrebo po izgradnji pametnejšega in bolj interaktivnega energetskega sistema za optimizacijo učinkovitosti virov ter izvajanje dekarbonizacije, elektrifikacije, sektorske integracije in decentralizacije energetskega sistema, kar bo EU pomagalo doseči cilje, zastavljene v okviru načrta REPowerEU. Njuna izjava o nameri temelji na okviru sodelovanja, vzpostavljenem v Memorandumu o soglasju med obema združenjema, podpisanem januarja letos.
Akcijski načrt EU za digitalizacijo energetskega sistema, ki ga je oktobra predlagala Evropska komisija EU, navaja ukrepe za omogočanje razvoja trajnostnega, kibernetsko varnega, preglednega in konkurenčnega trga za digitalne energetske storitve, zagotavljanje zasebnosti in suverenosti podatkov ter podporo naložbam v digitalno energetsko infrastrukturo.

Digitalni energetski dvojček bo sofisticiran virtualni model evropskega električnega omrežja, katerega cilj je povečati učinkovitost in pametnost omrežja v celotnem energetskem sistemu kot celoti ter z nenehnimi naložbami in prizadevanji za inovacije v prihodnjih letih. Zagotavljala bo razvoj inovativnih rešitev in usklajevanje investicij na petih področjih: zaznavanju sprememb in nadzoru omrežja, učinkovitem načrtovanju infrastrukture in omrežja, operacijah in simulacijah za bolj prožno omrežje, aktivnem upravljanju sistema in napovedovanju za podporo prilagodljivosti in odziva na povpraševanje ter izmenjavi podatkov med sistemskimi operaterji prenosnega in distribucijskega omrežja.  Vzporedno in v povezavi z regulativnimi organi bo zagotavljal smernice in podporo omrežnim operaterjem glede trajnostnih in stroškovno učinkovitih pametnih naložb z razvojem prilagojenega nabora kazalnikov pametnega omrežja (SGI). Te storitve splošnega pomena bodo pomagale spodbujati naložbe v pametnejše omrežje za večjo zmogljivost in prožnost ter bodo usmerjene v opolnomočenje potrošnikov za sodelovanje pri energetskem prehodu.
Združenji bosta sedaj vzpostavili skupno delovno skupino, ki bo izdelala izvedbeni načrt ter opredelila skupne ukrepe in rezultate, ki pokrivajo omenjenih pet področij, ki sestavljajo digitalni dvojček električnega omrežja.

Podpis izjave je pozdravila Evropska komisarka za energijo Kadri Simson in ob tem poudarila, da je digitalizacija energetskega sistema ključna za doseganje energetskih in podnebnih ciljev EU. Kot je še dejala, je glavna pobuda digitalnega dvojčka v industriji vzbudila veliko zanimanja. Združenji pa sta v  najboljšem položaju za pospeševanje dela in zagotavljanje, da so ukrepi primerni za energetski sistem, za sedanjega in tistega, ki ga gradimo, hkrati pa vključuje tudi druge akterje v sektorju.

Evropska komisija je že potrdila, da bo zagotovila finančno podporo, pri čemer delovni program Horizon Europe 2023 vključuje razpis za zbiranje predlogov v višini 20 milijonov evrov za ta projekt.
Ocenjuje se, da je med letoma 2020 in 2030 potrebnih približno 584 milijard evrov naložb v električno infrastrukturo, zlasti v distribucijsko omrežje, da bi dosegli cilje svežnja Pripravljeni za 55 in načrta REPowerEU za obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost. Naložbe v digitalne rešitve, kot je optimizacija omrežja na ravni distribucije, bodo pomagale zmanjšati nadaljnje stroške za izboljšanje obstoječe omrežne infrastrukture.

Polona Bahun
O avtorju