Okolje

Iskanje rešitve za aktivacijo portfelja ukrepov trenutno največji izziv

Vlada se je na včerajšnji seji seznanila s poročilom o izvajanju celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo za obdobje oktober 2022 – december 2023.

Iskanje rešitve za aktivacijo portfelja ukrepov trenutno največji izziv

Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo – s ciljem podpreti Slovenijo pri doseganju izrazito medsektorskih podnebnih ciljev z uvajanjem načel krožnega gospodarstva – je projekt vlade, ki se izvaja na podlagi Dogovora o sodelovanju Republike Slovenije in EIT Climate KIC iz leta 2019.

Namenjen je razvoju in vpeljavi inovativnih pristopov za dvig usposobljenosti in kapacitet za sistemsko inoviranje v državni upravi ter širše tudi v drugih skupinah deležnikov. Vlada je leta 2022 s sklepom opredelila način izvajanja 2. faze Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda na krožno gospodarstvo in potrdila načrt izvedbe 2. faze projekta. Ministrstvo za javno upravo vladi predloži poročilo o izvajanju načrta, ki ga predhodno obravnava tudi Delovna skupina vlade za usmerjanje Celovitega strateškega projekta.

Vsebinsko poročilo po posameznih delovnih sklopih projekta vključuje kratek opis izvedenih aktivnosti, rezultate dosedanjega dela in identificirane izzive. Vključeno je tudi poročanje glede doseganja ključnih kazalnikov projekta, finančno poročilo in pregled ključnih deležnikov, ki so bili do sedaj vključeni v izvajanje projektnih aktivnosti.
V zaključku so podana tudi priporočila in nadaljnji koraki za izvajanje projekta, kot, na primer zavzemanje za čim večjo uporabnost rezultatov in prenos dognanj projekta v prakso, iskanje rešitve za aktivacijo portfelja ukrepov, kjer se trenutno kaže največji izziv za izvajanje projekta, pa tudi proaktivno sodelovanje ministrstev pri aktivnostih na prečnih področjih (podjetništvo, oblikovanje politik, izobraževanje, portfeljsko financiranje) ter pri krepitvi sposobnosti za sistemsko delovanje in inoviranje.

Polona Bahun
O avtorju