Omrežja

Kmalu posveti z javnostjo o nadgradnji DV Beričevo-Divača

V novembru in decembru bodo posveti z javnostjo izvedeni v 15 občinah, po območju katerih potekata načrtovani varianti.  
Kmalu posveti z javnostjo o nadgradnji DV Beričevo-Divača

V postopku priprave državnega prostorskega načrta (DPN) je pomembno vključevanje javnosti. Poleg zakonsko predpisanega sodelovanja javnosti bo pred javno razgrnitvijo študije variant izvedenih 15 posvetov in raziskava javnega mnenja z izvedbo terenskega anketiranja prebivalcev. Z omenjenimi posveti z javnostjo, ki bodo potekali v novembru in decembru 2013, bo omogočeno soočenje mnenj in predlogov lokalnih skupnosti glede načrtovanega daljnovoda.  

Potreba po nadgradnji prenosnega EEO  

Zaradi rasti prevzema električne energije iz prenosnega omrežja, načrtovanih novih proizvodnih enot, širitev distribucijskega omrežja in tehnološke posodobitve celotnega prenosnega omrežja v državi in Evropi je treba postopoma posodobiti in nadgrajevati slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje. S tem bo dolgoročno zagotovljeno zanesljivo, varno in učinkovito delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. Prehod iz obstoječega 220 kV prenosnega elektroenergetskega omrežja na novo 400 kV omrežje je določen z Nacionalnim energetskim programom in Načrtom razvoja prenosnega omrežja RS od leta 2011 do 2020.  

S prehodom 220 kV na 400 kV napetostni nivo se bodo povečale prenosne zmogljivosti elektroenergetskih povezav med proizvodnimi in potrošnimi območji znotraj države. Posodobitev prenosnih zmogljivosti omrežja  omogoča tudi zagotavljanje dodatnih prenosnih zmogljivosti s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi.  400 kV daljnovod lahko prenaša nekajkrat več električne energije kot 220 kV daljnovod. Varovalni pas je v skladu s predpisi, ki veljajo v  RS, enako širok kot za 220 kV daljnovod, to je 40 m na vsako stran od osi daljnovoda.  

Dve varianti trase DV Beričevo-Divača

Prehod na višji napetostni nivo v celotnem prenosnem elektroenergetskem omrežju bo izveden postopoma. Odsek Beričevo-Divača je prvi od odsekov, kjer bo izveden ta prehod. V ta namen Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja državni prostorski načrt za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače. V postopku priprave državnega prostorskega načrta bosta proučeni dve varianti trase daljnovoda, in sicer severna varianta: obstoječ daljnovod 220 kV na odseku Beričevo-Kleče-Divača se nadomesti z novim dvosistemskim 400 kV daljnovodom ter južna varianta: zgradi se dvosistemski 400 kV daljnovod vzporedno z obstoječim 400 kV daljnovodom na odseku Beričevo-Divača, RTP Kleče pa se vzanka v daljnovod 2 × 400 kV Beričevo-Okroglo; obstoječi 220 kV daljnovod na odseku Beričevo-Kleče-Divača se poruši. Proučena pa bo tudi razširitev stikališča v Klečah. (mj)  

Povzeto po sporočilu za javnost MZIP  

Več na: www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/