Obnovljivi viri

Občanom za energetsko obnovo stavb namenjenih 26 milijonov evrov

Eko sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb in stanovanjskih delov stavb v večnamenskih stavbah. 

Občanom za energetsko obnovo stavb namenjenih 26 milijonov evrov

Namen javnega poziva je povečanje rabe OVE in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. Za devet različnih ukrepov je na voljo 26 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Ukrepi, za katere se prizna spodbuda po javnem pozivu so: vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe, vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi, toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe, toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi, toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi ter vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.
Glede na prejšnji poziv nov javni poziv ne podeljuje več spodbud za vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje. Poleg tega nov poziv prinaša spremembo pri oddaji vlog, saj bo vloga lahko oddana tudi po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa ter spremembo pri vročanju, saj se odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, vročajo z navadno vročitvijo. Po novem bo vročitev veljala za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada.

Višina nepovratne spodbude za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko ali kurilno napravo na biomaso je do 40 odstotkov oziroma do 50 odstotkov, za ostale ukrepe pa do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, v primeru izvedbe najmanj treh ukrepov hkrati pa je spodbuda višja in sicer do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe.

Od skupaj 26 milijonov evrov bo 16 milijonov evrov sredstev iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na območju celotne Slovenije, razen na tistih območjih mestne občine Celje, ki ima sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, in kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom določen drug prednostni način ogrevanja.
Do spodbud so upravičene naložbe, izvedene od 1. marca do šestih mesecev po objavi zaključka poziva.

Polona Bahun
O avtorju